Brann i høyspentmast

Strømkabel delt i to i Fana.