De skal vurdere Breivik

Oslo tingrett vil at psykiaterne Agnar Aspaas og Terje Tørrisen skal utarbeide en ny sakkyndigrapport i terrorsaken.

aftenp.jpg

  • Lars Inge Staveland
  • Stine Barstad

Klokken 13 i dag offentliggjorde hovedforhandlingsdommer Wenche Elizabeth Arntzen beslutningen om at det skal oppnevnes nye sakkydige til å vurdere Anders Behring Breivik.

— Oslo tingrett har i dag besluttet å oppnevne Agnar Aspaas og Terje Tørrisen som nye sakkyndige, sa hovedforhandlingsdommer Wenche Elizabeth Arntzen på pressekonferansen i tinghuset.

De to psykiaterne har takket ja til oppdraget.

— Sakens helt spesielle og helt alvorlige karakterer tilsier at tilregnelighetsspørsmålet må undersøkes nærmere, uttalte Arntzen.

— Ansatte ved Ila har ikke observert tegn på at siktede er psykotisk. Det har også fremkommet offentlig kritikk mot den sakkyndige rapporten. Retten har ikke hatt mulighet å vurdere kritikken, men disse forhold taler for en ny utredning av siktedes tilregnelighet, fortsatte dommeren.

At mange fornærmere ikke har øsnket ny sakkyndig uterdning endrer ikke rettens syn, fastslo dommeren.

Aspaas og Tørrisen har opplyst at de kan levere sin rapport slik at rettssaken kan starte som planlagt 16. april.

De nye sakkyndige kan be om at Behring Breivik blir tvangsinnlagt for observasjon, dersom han fortsatt nekter å samarbeide.

Rettspsykolog Pål Grøndahl sier de nye sakkyndige kan støte på nye metodiske vanskeligheter, dersom Behring Breivik står fast på at han ikke ønsker å snakke med dem.

Avhør og video-opptak

— Det man da må gjøre, er å ta tak i alt bakgrunnsmateriale. Det gjelder politidokumenter, og alle avhør. Så kan man gå gjennom de sentrale vitneavhørene for å forklare hvordan han fremsto i gjerningsøyeblikket.

Også overlege Arne Thorvik ved Sykehuset i Vestfold mener de nye sakkyndige får en krevende oppgave.

— Jeg har vært sakkyndig i saker der man kun har basert seg på video-opptak. Det er i prinsippet mulig, men arbeidet lettes når observanden samarbeider, sier han til Aftenposten.no.

- Nye Breivik-sakkyndige

Tre psykiatere har svart ja på spørsmål om de vil vurdere Anders Behring Breiviks psykiske tilstand.

Begge sier de sakkyndige i henhold til straffeprosessloven også har mulighet til å be om at Behring Breivik innlegges til observasjon ved et psykiatrisk sykehus.

Det er retten som til slutt tar avgjørelsen om tvangsinnlegging, etter at forsvarere og sakkyndige har blitt hørt. Det er også retten som eventuelt fastsetter varigheten på oppholdet.

Nytt mandat

Mandatet til de nye rettspsykiaterne blir ifølge VG dessuten annerledes enn det som ble gitt til Sørheim og Husby.

De skal blant annet se etter sammenhenger mellom Behring Breiviks ideologi slik den fremkommer i hans såkalte manifest, og andre mulige fysiske eller psykiske lidelser som kan forklare de brutale handlingene.

Manglende vurdering av Behring Breiviks ideologiske motiver har vært blant hovedkritikken mot sakkyndigrapporten til Husby og Sørheim, som i slutten av november konkluderte med at Behring Breivik led av paranoid schizofreni, og var strafferettslig utilregnlig.

Bruker diagnosen hyppig

Thorvik var blant dem som gikk ut og mente at det var nødvendig med en bredere vurdering som mer inngående diskuterte andre forklaringsalternativer.

— Hvis det stemmer at retten har gitt et slikt mandat, er jeg selvfølgelig positiv til det, sier Thorvik.

Fredag er det ventet at Oslo tingrett offentliggjør om de vil oppnevne nye psykiatere for å undersøke Anders Behring Breivik (32) på nytt. Tirsdag ble partene enige om tre konkrete navn.

Klassekampen skriver fredag at en psykiatriske avdelingen Husby inntil nyttår ledet på Diakonhjemmet sykehus satte diagnosen schizofreni på sine pasienter langt hyppigere enn andre tilsvarende avdelinger.

— Hvordan vurderer du muligheten for at de nye sakkyndige kommer frem til en annen diagnose?

— Det ønsker jeg ikke å si noe om. Men jeg har tidligere sagt at all observasjon er teoriladet. De kan komme frem til samme vurdering, eller til en annen konklusjon. Da får vi en situasjon der vi har rivaliserende sakkyndige, slik det av og til kommer frem i amerikansk rett, sier Thorvik.

Kritikk uansett

Grøndahl sier de nye sakkyndige vil få kritikk, uansett konklusjon.

— Jeg tror at den debatten som gjør enkelte urolig, vil fortsette. Hvis de slutter seg til den første konklusjonen, kan han bli kritisert for å hoppe etter de andre, selv om erklæringen er godt underbygget. Dersom man går imot den første konklusjonen, kan man blir kritisert for å gjøre folk urolig, og for å skape usikkerhet rundt om han er utilregnelig eller ikke

— På denne måten ville man vært nærmest 100 prosent sikker på at han ikke bløffer.

Dersom de sakkyndige konkluderer med at Breivik er tilregnlig, vil det være opp til retten å vurdere om hans skal straffes.

— Det er uansett enighet eller uenighet retten som har det siste ordet. Jeg har selv vært med på at retten har overprøvd min vurdering. Da har jeg sagt at det er bra at retten tar et selvstendig standpunkt, sier Grøndahl.

Thorvik sier Oslo Tingrett skriver rettshistorie, om de i dag oppnevner nye sakkyndige, til tross for at

— Den eneste sak jeg vet om fra litteraturen der retten har problematisert en erklæring som er godkjent av kommisjonen, er den såkalte Hamarsaken i 1964, sier han.

NYE VURDERINGER: - Oslo tingrett har i dag besluttet å oppnevne Agnar Aspaas og Terje Tørrisen som nye sakkyndige, sa hovedforhandlingsdommer Wenche Elizabeth Arntzen på pressekonferansen i tinghuset.