Her er budsjettpunktene for Vestland

Bybanen til Fyllingsdalen får nesten én milliard, og staten vil øke sin andel med ytterligere 110 millioner.

Publisert Publisert

HAR FLERTALL: Tre av regjeringspartiene presenterte statsbudsjettet i Bergen mandag. Fra venstre: Jarle Skeidsvoll (KrF), Ove Trellevik (H), digitaliseringsminister Nikolai Astrup (H) og Helge Andre Njåstad (Frp). Foto: Hedvig Idås

 1. Leserne mener

I statsbudsjettet for 2020 settes det av 980 millioner kroner i statlig tilskudd til Bybanen, byggetrinn 4 til Fyllingsdalen.

Regjeringen vil dessuten tilby de lokale partene å øke det statlige bidraget til prosjektet fra 50 til 66 prosent, slik regjeringspartiene ble enige om i bompengeavtalen før lokalvalget.

«Det forutsettes at halvparten av det økte tilskuddet går til reduserte bompenger og halvparten til bedre kollektivtilbud etter lokal prioritering» heter det i forslaget.

For Bergen sin del er det satt av 110 millioner kroner for å dekke en økning fra 50 til 66 prosent.

– Dette er penger som kommer i tillegg til de 980 millionene, bekreftet statsråd Nikolai Astrup (H) på en pressekonferanse mandag.

Les også

Direkte: Vi følger statsbudsjettet 2020

Økt statlig bidrag

Det foregår forhandlinger om ny byvekstavtale for Bergen, der Hordaland (Vestland), Fjell (Øygarden), Lindås (Alver), Askøy og Os (Bjørnafjorden) kommuner er invitert til å delta.

Statens bidrag gjennom belønningsmidler er tema i de pågående reforhandlingene av byvekstavtalen, og vil bli fastsatt ved ny avtaleinngåelse.

«I budsjettforslaget er det rom for å øke det statlige bidraget i 2020 sammenliknet med gjeldende avtale» skriver regjeringen.

MOT VEST: Bybanen til Fyllingsdalen får 980 millioner på neste års statsbudsjett. Foto: Ørjan Deisz

Det er satt av om lag 416 millioner kroner til gang-, sykkel- og kollektivtiltak langs riksvei. Mesteparten går til å bygge sykkelstamvei langs E39 på strekningene Kristianborg–Bergen sentrum, Bradbenken–Sandvikstorget og Sandviktorget–GlassKnag, og til å bygge gang- og sykkelvei langs rv. 555 på strekningen Gyldenpriskrysset–Carl Konows gate.

I tillegg skal kollektivtrafikkterminalen i Olav Kyrres gate oppgraderes og det skal bygges holdeplasser langs E16 mellom Indre Arna og Vågsbotn.

Det er også satt av 50 millioner kroner for å redusere billettprisen på kollektivtransport.

Veiprosjekter i vest

 • E39 Svegatjørn–Rådal: 1,4 milliarder kroner i statlige midler i 2020, i tillegg er det lagt til grunn at 160 millioner kroner kommer fra bompengeselskapet. Veien skal etter planen stå ferdig i 2022.
 • E39 Myrmel–Lunde, Sunnfjord: 20 millioner kroner til forberedelser og eventuell anleggsstart for prosjektet. Den 3,7 km lange smale og svingete veien skal utbedres og legges om.
 • Rv 555 Sotrasambandet: 320 millioner kroner til forberedende arbeider, inkludert grunnerverv og flytting av høyspentlinje. Utlysing av OPS-kontrakten skal skje i løpet av 2019. Det er lagt opp til at anleggsarbeidene kan startes opp i 2020–2021.

SOTRASAMBANDET: Vil få byggestart 2020/21. Foto: ARKIV

 • E39 Bjørset–Skei, Sunnfjord: 140 millioner kroner til restarbeider og sluttoppgjør. Strekningen ble åpnet for trafikk i august 2019.
 • E16 Gudvanga- og Flenjatunnelene, Aurland: 167 millioner kroner til å oppgradere tunnelene, slik at de imøtekommer kravene til sikkerhet i tunnelsikkerhetsforskriften.
 • Rv. 13 Vik–Vangsnes, Vik kommune: 158 millioner kroner til ny vei på den rasutsatte strekningen. Åpner i juni 2020.
 • Rv. 5 Kjøsnesfjorden, Sunnfjord: 410 millioner kroner til bygging av ny tunnel på den svært rasutsatte veistrekningen. Ventes åpnet for trafikk i 2022.
 • E134 Vågslid-, Haukeli- og Svandalsflonatunnelene, Odda og Vinje: 201 millioner kroner til en rekke tiltak for å ivareta krav i tunnelsikkerhetsforskriften i tunnelene.

NYTT PÅ DALE: Dale stasjon skal få gangbro og nye, lengre plattformer. Foto: Bane NOR/Multiconsult (illustrasjon)

Togprosjekter i vest

 • Vossebanen: Arna–Fløen: 598 millioner kroner til å videreføre Arna–Fløen (Ulriken tunnel). Ventes ferdig i 2022.
 • Nygårdstangen godsterminal: 26 millioner kroner til å videreføre planleggingsarbeidet, samt gjennomføre forberedende arbeider. Prosjektet omfatter blant annet 1,3 km nytt dobbeltspor fra Fløen til Bergen stasjon. Nygårdstangen godsterminal planlegges modernisert. Skal stå ferdig i 2024.
 • Plattformforlengelser på Vossebanen prioriteres. Blant annet blir det opprustning på Dale og Evanger stasjon.
 • Bygging av Bolstadøyri kryssingsspor prioriteres.
 • I 2020 vil det på Bergensbanen gjøres forberedende arbeider og arbeider på systemet for togstyring, fjernstyring, samband o.l. Regjeringen setter av 1,4 milliarder kroner til videreføring av ERTMS-prosjektet i 2020.
 • I tråd med regjeringspartienes bompengeavtale av settes det av totalt 50 millioner kroner til ombygging av sittevogner til vogner med liggestoler, for å gjøre nattogene på blant annet Bergensbanen mer attraktive for pendlere og forretningsreisende.
Les også

Skal bruke 91 millioner på stasjon som skal legges ned

Lite til høyskolene

Både Høgskulen på Vestlandet og Universitetet i Bergen får økt bevilgning med 0,5 millioner kroner, som skal rekke til 10 nye studieplasser.

Regjeringen vil styrke og innlemme Jobbsjansen del B i fylkeskommunenes ramme. Bevilgningen gir rom for at flere innvandrerungdommer kan få et slikt tilbud Om lag 9,6 millioner kroner av midlene tilfaller Vestland.

Regjeringen foreslår fem millioner kroner til flytting av Bioteknologirådet til Bergen.

Kultur

Over posten Nasjonale kulturbygg foreslår regjeringen å gi tilskudd til:

• Bymuseet i Bergen, til rehabilitering og oppgradering av Bryggens Museum, med foreslått tilsagn på 16 millioner av et totalbudsjett på 26,5 millioner kroner.

• Museum Vest, til modernisering av Bergens Sjøfartsmuseums museumsbygg, med foreslått tilsagn på 6 millioner av et totalbudsjett på 23 millioner kroner.

• Sunnhordland museum, til fornying av administrasjonssenteret Nye Sunnhordlandstunet, med foreslått tilsagn på 15,2 millioner av et totalbudsjett på 46,5 millioner kroner.

• Musea i Sogn og Fjordane, til fellesmagasin i Angedalen i Førde, med foreslått tilsagn på 40 millioner av et totalbudsjett på 65 millioner kroner.

Som del av regjeringens satsing på språk er det i tilskuddet til Sogn og Fjordane Teater innarbeidet en økning på 1 million kroner til Nynorskhuset i Førde. Videre er tilskuddet til ordboksarbeid ved Universitetet i Bergen foreslått økt med 2 millioner kroner. Regjeringen foreslår også et tilskudd på 1 million kroner til Jakob Sande-senteret i Fjaler.

HAVARI: KNM «Maud» skal doble besetningen som følge av tapet av KNM «Helge Ingstad» (bildet). Foto: Bård Bøe

Forsvar

Regjeringen planlegger å bruke om lag 600 millioner kroner til forsvarssektorens eiendom-, bygg- og anleggsprosjekter i Vestland i 2020.

Store deler av midlene vil bli benyttet til å videreføre prosjektet for infrastruktur og utfasing av fossilt brensel på Haakonsvern., samt oppgradere utrustningskaien.

For å redusere konsekvensene av tapet av KNM «Helge Ingstad» foreslår regjeringen at KNM «Maud» bemannes med dobbel besetning og etter hvert øker antallet seilingsdøgn.

Det er planlagt å bruke 7,2 millioner kroner på miljøopprydding i Skjelanger skyte- og øvingsfelt.

Publisert