Endret vindretning vanskeliggjør bergingsarbeidet

Endret vindretning på kysten rundt Langesund vanskeliggjør arbeidet med å sperre for oljelekkasjene rundt det havarerte lasteskipet Full City.