— Det er klart at trippeldrapet i Årdal gjør dette til en høyaktuell problemstilling, sier Kaare Songstad, avdelingsdirektør for beredskap og krisehåndtering i Politidirektoratet (POD).

I Årdal valgte den første patruljen som rykket ut å la våpnene ligge igjen på kontoret. Årsaken var at den ene av de to politifolkene på patruljen ikke hadde våpengodkjenning.

- Må øke kompetansen

Denne uken presiserte Songstad at alle patruljer skal ha med våpen, selv om bare én av politifolkene er godkjent for å bruke dem.

Nå vil han gå enda et skritt lenger. Han mener det må vurderes om politifolk uten våpengodkjenning, såkalt IP 5-personell, skal tas ut av ordenstjeneste og beredskapsvakt.

— Det er naturlig å øke kompetansekravene til politifolkene som kan bli satt til de skarpeste oppdragene, sier han.

Politiets innsatspersonell, som er godkjent for operativ tjeneste utenfor politihuset, er delt inn i fem kategorier etter ferdigheter og treningsnivå. Samlet består innsatspersonellet av om lag 5500 politifolk på landsbasis.

Mannskap på det laveste nivået (IP 5) har minst trening og kan ikke bære våpen. Tall fra POD viser at denne gruppen utgjorde 960 personer i Norge i fjor. Det betyr at mer enn én av seks politifolk som er godkjent som innsatspersonell, ikke har mulighet til å bevæpne seg.

Mangler oversikt

Hvor mange av disse som faktisk jobber med vakt og beredskap, er det ifølge Songstad ingen som vet. Derfor er POD nå i gang med å hente inn oppdaterte tall fra hele Politi-Norge.

— Hvis vi skal stille krav om kun våpengodkjente politifolk på vakt, har det noen konsekvenser på kort og mellomlang sikt. De konsekvensene må vi må utrede før vi bestemmer oss. Et slikt krav kan for eksempel gjøre det vanskelig å få turnusen til å gå opp enkelte steder, fordi man har basert vaktlistene sine på bruk av IP 5-personell, sier Songstad.

I tillegg er det et stort antall politifolk som ikke er godkjent som innsatspersonell i det hele tatt, og som heller ikke kan bruke våpen eller delta i ordenstjeneste. Ifølge 22. juli-kommisjonens rapport gjaldt dette i 2011 om lag halvparten av de 11.000 ansatte med politiutdanning.

- Må kunne bevæpne seg

Politimester Arne Hammersmark ledet et utvalg som sjekket politiets kompetanse i kjølvannet av 22. juli-rapporten. Han synes det er gledelig at POD nå tar tak i problemet med innsatspersonell som ikke er våpengodkjent.

— I den aktive vakt- og beredskapstjenesten må man ha politifolk som kan bære våpen. Skal man sikre en noenlunde lik kvalitet på politiets reaksjon i skarpe situasjoner, krever det at politifolkene som rykker ut er minimum IP 4-godkjent, sier Hammersmark.

Utvalget går inn for å fjerne hele IP 5-kategorien fra politiet. Hammersmark mener dette særlig tvinger seg frem når det nå skal være våpen i alle politiets patruljebiler.

- Meningsløst

— Det blir litt meningsløst med den nye ordningen med fremskutt lagring av våpen, hvis noen av tjenestefolkene likevel ikke kan bruke dem. Vi har da et pålegg om våpen, men ikke et pålegg om at de i patruljen skal kunne bruke dem. Det skurrer litt, sier han.

Songstad er helt på linje med Hammersmark:

-Å fjerne IP 5 som kategori, er noe vi bør prøve å få til. Men som sagt må vi først utrede hvilke konsekvenser det får.