Fylte ikkje vilkåra, fekk jobben likevel

Helse Bergen inngjekk i 2001 avtale med firmaet Vest ambulanse AS, trass i at firmaet ikkje oppfylte dei lovfastsette minimumskrava til kompetanse.