Det er mange regninger som skal betales etter flomskadene, viser oversikten Bergens Tidende har laget.

De private forsikringsselskapene ender trolig med å betale ut rundt 200 millioner kroner til sine kunder, ifølge et anslag fra Finans Norge.

Antall skademeldinger stiger fremdeles fra dag til dag. Når den samlede erstatningssummen skal betales, antar forsikringspoolen at man har på bordet rundt 850 krav.

Dette omfatter først og fremst erstatningskrav fra privatpersoner og bedrifter som har skader på hus og innbo.

NVE må bygge opp elver

I tillegg har Norges vassdrags— og energidirektorat (NVE) presentert en regning på 211 millioner kroner for å rydde opp etter de store ødeleggelsene, spesielt i Odda og i Flåmsdalen.

Regiondirektør Brigt Olav Samdal sier at det blant annet vil være behov for å flytte det nye elveløpet gjennom Flåmsdalen tilbake til sitt opprinnelige leie.

Han anbefaler også at elvene utvides i enkelte områder både i Flåmsdalen og i Odda. Dette for å hindre nye ødeleggelser ved fremtidig høy vannføring.

Samdal anbefaler også at noen av husene som gikk tapt, ikke bygges opp på samme sted, men flyttes til sikrere tomter.

Millionskader

Jernbaneverket har anslått kostnadene med å reparere Flåmsbanen til nesten 10 millioner kroner.

Dette arbeidet er ventet å bli ferdig om rundt to uker.

Les også:

Statens naturskadefond dekker skader som ikke er mulig å forsikre gjennom private selskaper. Det gjelder blant annet jordbruksland og private veier.

Lensmennene i de ulike distriktene er nå i ferd med å samle inn og taksere disse skadene.

Seksjonssjef i Landbruksdirektoratet, Gunn Eide, opplyser at man så langt har fått inn 145 skademeldinger. Hun regner med at det totale antall saker kan være dobbelt så mange når sluttstrek settes.

Erfaringen viser at gjennomsnittlig utbetaling pr. sak er 90.000 kroner. Den totale utbetalingen vil i så tilfelle beløpe seg på rundt 30 millioner kroner.

Ber om erstatning

I tillegg til dette kan de ulike kommunene be staten om erstatning for ødeleggelser på kommunal infrastruktur.

Aurland kommune har beregnet at skadene beløper seg 130 millioner kroner, etter skader på kommunale broer, veier og vann— og kloakksystemer.

Odda kommune er ennå ikke ferdig med å beregne skadene, men kan komme til å presentere en like høy regning. Blant annet må en helt ny bro bygges, en annen må repareres, en vei er forsvunnet og også i Odda må vann- og kloakksystem bygges opp igjen.

Voss kommune har heller ikke gjort sine beregninger ferdige, men her kan beløpet trolig ende opp ett sted rundt 10 millioner kroner.

Også Lærdal fikk ødelagt kommunale veier og broer. I tillegg er til sammen fire kilometer elveløp så skadet at det må bygges opp igjen for å hindre nye flommer. Kostnadene kan beløpe seg på rundt 30 millioner kroner.

Det er også ventet at kommunene Årdal, Vik og Stryn fremmer mindre erstatningskrav.

Skader på fylkesveier

Forsvarsbygg har beregnet skader på sine veier og anlegg til syv millioner kroner. Disse skadene er spesielt knyttet til Lærdal kommune.

I tillegg har Statens vegvesen beregnet skadet på fylkesveier og riksveier for mellom 25 og 30 millioner kroner i Sogn og Fjordane, og 15 millioner kroner i Hordaland.

- En av de største skadene er veien ned til Undredal i Aurland kommune: Denne veien er fremdeles stengt etter at en del av den raste ut i elven. Ennå har vi ikke full oversikt over hvor omfattende skadene er. Kostnadene kan bli større, sier kommunikasjonsrådgiver i Statens vegvesen, Region Vest, Helge Rong.