Få innvandrarborn går i barnehage

Bergen er nest dårlegast i landet på barnehageplass til framandspråklege.