- Renseanlegga fungerer

Norsk-austerrikaren Hans Anderl er primus motor i selskapet Clean Tunnel Air (CTA), og meiner ansvaret for fadesen ligg hos Vegdirektoratet.