• mms_img846052876.jpg FOTO: 2211-tipser

Trafikkulykke i Fana