— Dagens Kapital-oppslag anklager dere for blant annet momsrot, konkurser og sosial dumping. Hva tenker dere om disse påstandene?

- Vi er selvsagt fortvilet over at det blir fremsatt slike påstander mot vår virksomhet. Heldigvis har både offentlige myndigheter og revisor bekreftet at alle bilag er ført og gjort rede for. Dessverre har et par av våre samarbeidspartnere ikke hatt kontroll på sin virksomhet og vi har jo selv tapt et betydelig beløp på deres konkurs.

— Dere benyttet tjenestene til Pranauskis firmaer på tross av at borevisor forfulgte mistanker om momstriksing og bounndragelse. Hva er årsaken til det?

- Vi hadde ikke kjennskap til borapportene. Borapporter sendes som kjent kun til tingretten og er kun tilgjengelig dersom en aktivt ber bostyrer eller tingretten om en kopi. Det er vår oppfatning at vi ikke hadde noen foranledning til å innhente disse ved de første konkursene. Vårt samarbeid opphørte også i forkant av de siste borapportene.

— Underveis i bobehandlingen til Pranauskis selskaper bodde arbeidere fra de konkursrammede selskapene hos dere og de fortsatte arbeidet fra nyopprettede firmaer. I hvilken grad stilte dere spørsmål ved at dette bidra til unndragelse av offentlige midler?

Sorbonne-eierne knyttes til storstilt konkursrytter- Her burde vi vært mer kritiske. Vi var ikke tilstrekkelig oppmerksom på at dette kunne settes i sammenheng med den påståtte unndragelsen av offentlige midler. Vi er blitt en stor utleieaktør i Bergen, at noen skifter arbeidsplass er ikke grunn til å kaste de ut fra sine hjem

— Kapital kommer med påstander om at kredittnotaer kan ha blitt brukt for å hindre utbetalinger til konkursboet og momstriksing. Hvordan forklarer dere den omfattende bruken av kredittnotaer med runde og store beløp?

- Det er flere årsaker til at kreditnotaer blir utstedt, eksempelvis at faktura sendt til feil selskap i konsern. Dette har vi gjort rede for i detalj, og revisor har laget en egenrapport som bekrefter at vi har gjort alt rett.

— Sett i etterkant av Kapitals oppslag - hva tenker dere om bruken av Pranauskis tjenester?

- Vi var fornøyde med kvaliteten på arbeidet, og handlet i god tro da vi brukte dem på prosjektene våre.