Trafikkulykke i Sund

Fire personer skadet etter trafikkulykke i Sangolt.