Rapporten for 42 av Avinors 45 flyplasser ble overlevert mandag og er utarbeidet av konsulentselskapet Sweco i samarbeid med Cowi.

For 24 av flyplassene er konklusjonen at det ikke trengs tiltak, mens konsulentene anbefaler tilleggsprøver ved 15 flyplasser.

Brannskum

Rapporten tar særlig for seg funn av stoffet perfluoroktylsulfonat (PFOS) og andre polyfluorerte organiske forbindelser (PFC-er) fra brannskum.

Tre steder er det funnet verdier av PFOS som overstiger grenseverdiene. Det er Bergen lufthavn Flesland, Kristiansand lufthavn Kjevik og Harstad/Narvik lufthavn Evenes.

På alle de tre stedene er det registrert forurensing i vann og bekker. I Langavatn inne på lufthavnsområdet på Flesland og i bekker og dammer ved Kjevik er det også funnet PFOS i fisk.

Tiltak

— Det er miljø- og helsemyndighetene som setter grenseverdiene for tiltakene, og vi vil sammen med dem konkret se på hvilke tiltak som må gjøres for eksempel ved Langavatn, hvor det foregår fisking, sier divisjonsdirektør Margrethe Snekkerbakken i Avinors miljøprosjekt.

Avinor understreker at selskapet alltid har brukt brannskum som har vært godkjent av myndighetene. Skum med PFOS er ikke brukt siden 2001, seks år før det ble forbudt. Brannskummet som ble brukt fra 2001 - med betegnelsen AFFF - har imidlertid vist seg å inneholde stoffer som ligner på PFOS, og fra desember 2012 brukes ikke skum med fluorforbindelser ved Avinors flyplasser, opplyser selskapet.

Rapporten omfatter ikke flyplassene Bodø, Andøya og Bardufoss, der Forsvaret har ansvaret for brannøvingsfeltene.