Regjeringen foreslår i sitt forslag til endringer i statsbudsjettet å kutte både fedrekvoten og mødrekvoten fra 14 til 10 uker. Den totale lengden på foreldrepermisjonen endres ikke.

Siden det er billigere at mødre tar ut mer permisjon, fordi de i snitt tjener mindre enn fedre, vil regjeringen spare staten for 35 millioner kroner bare i 2014. Når endringen har fått full effekt viser regjeringens beregninger at statens innsparing vil være på mellom 130 og 160 millioner årlig, skriver Aftenposten.

I budsjettdokumentene er kuttet i fedrekvoten ført opp som en innsparing og det står at kuttet vil føre til at fedrene tar ut mindre permisjon og mødrene mer.

«Det legges da til grunn at deler av den permisjonen som uten regelendringen ville blitt tatt ut av fedre i 2014, nå vil bli tatt ut av mor», heter det i regjeringens tilleggsproposjon.