Det er noen av funnene i det tre år lange doktorgradsarbeidet til rusforsker Ingunn Olea Lund. Hun har fulgt opiatavhengige gravide som mottar legemiddelassistert rehabilitering (LAR), det vil si metadon eller buprenorfin. Uten denne behandlingen ville de trolig fortsatt ruset seg på heroin.

Noe av det som gjør studien unik, er at forskergruppen har fulgt hele familien: mor, partner og barn.

— Dette er en av få studier som inkluderer partnere, forteller Lund til NTB.

Også flere av partnerne får LAR-behandling.

- Oppfølging viktig

Lund har ikke bare sett på bruken av ulovlige rusmidler, men også bruken av alkohol og forskrevne legemidler.

Svært få av kvinnene og partnerne hun har fulgt, brukte ulovlige rusmidler under svangerskapet og i det første året etter fødselen. Ingen av kvinnene drakk alkohol mens de gikk gravide, men ett år etter fødsel var det en klar øking i alkoholbruken.

Bruken av medikamenter med misbrukspotensial ble redusert i svangerskapsperioden for dem som mottok LAR. Samtidig var det en høyere andel av LAR-pasientene som brukte forskrevne legemidler, enn det som er tilfelle i befolkningen for øvrig. Det gjaldt både under svangerskapet og i perioden etterpå. Et unntak var at svært få gravide i LAR fikk medikamenter mot depresjon, færre enn i befolkningen generelt.

— Jeg har ikke grunnlag for å si noe om hvorfor det er sånn, men det er tankevekkende, siden vi vet at mange sliter med depresjon, sier Lund.

— Studien viser at det er viktig med tett oppfølging av LAR-pasientene. Etter at forskergruppen jeg jobbet med, samlet inn disse dataene, er det kommet nye retningslinjer som presiserer nettopp dette, at både de gravide dette gjelder, og familiene deres skal ha tilgang på god oppfølging også etter den første nyfødtperioden, forklarer hun.

Oppfølging er også viktig fordi flere av kvinnene i Lunds studie hadde psykiske problemer to år etter at barnet var født, mens de under svangerskapet og det første året etterpå hadde færre slike problemer.

Må skreddersy behandlingen

Lund er ikke i tvil om at LAR-behandling er et viktig tilbud.

— Det har absolutt noe for seg, både for opiatavhengige generelt og ikke minst for dem som er gravide, sier hun.

Hun viser til at flere begynner å jobbe og studere, i tillegg til at de har færre fysiske og psykiske problemer.

— Jeg sier ikke at LAR-medikamentene i seg selv løser disse problemene, men de bidrar til å stabilisere livene til dem som får behandlingen, slik at de lettere kan dra nytte av annen behandling og hjelp, legger hun til.

Lund er ikke i tvil om at dette er den beste behandlingen for de fleste gravide som er avhengige av opiater.

— Både norske retningslinjer og Verdens helseorganisasjon anbefaler LAR for gravide opiatavhengige, men behandlingen må skreddersys etter hver enkelt kvinnes behov og ønsker, forklarer doktoranden, som disputerer halvannen uke etter påske.