Sysselsetjinga aukar framleis

Talet på sysselsette held fram med å auke, og er nesten på nivå med rekorden frå våren 2002.