Pålegg om fellesdusj kan ifølge Njål Høstmælingen, direktør ved International Law and Policy Institute AS, være tvilsomt med tanke på to av bestemmelsene i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK): artikkel 8 om retten til privatliv og artikkel 9 om religionsfrihet, skriver Stavanger Aftenblad.

— Man kan tenke seg en situasjon der foreldrene protesterer fordi en muslimsk gutt pålegges å dusje naken sammen med klassekameratene. Da kan man ha en sak etter artikkel 9 om religionsfrihet. Spørsmålet blir hvilke plikter myndighetene har til å tilrettelegge for at gutten kan dusje uten å måtte vise seg naken for de andre guttene i klassen, sier Høstmælingen.

Ikke religiøse grunner

Men mange av elevene som vegrer seg mot fellesdusj, påberoper seg ikke religiøse grunner for vegringen.

— Man kan også tenke seg jenta som ikke vil dusje sammen med klassevenninnene fordi hun er livredd for å bli fotografert og at bildet blir lagt ut på internett. Da har man en sak etter EMK artikkel 8 om retten til privatliv. I en slik sak blir spørsmålet hvor mye myndighetene plikter å gjøre for at elevens privatliv ikke blir lagt ut på internett, sier Høstmælingen.

— Under gitte omstendigheter vil jeg ikke se bort fra at Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) ville konkludert med at et slikt pålegg er i strid med Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK), sier Høstmælingen.

Nei til skillevegger

Elever ved St. Olav videregående skole i Stavanger har forlangt at fellesdusjene utstyres med skillevegger, med skolens fulle støtte. Rogaland fylkeskommune, som eier skolen, har avvist kravet.

— Vi eier mange skoler og har ikke lagt inn skillevegg som standard i garderobene. Det ville blitt en betydelig merkostnad. Dessuten vil skillevegger i dusjene gjøre renholdet betraktelig vanskeligere, sa rådgiver Lars Tore Helgeland i Rogaland fylkeskommunes opplæringsavdeling til Stavanger Aftenblad nylig.