Få tror at bibliotekets økonomi blir svekket av at kommuner blir slått sammen, viser en fersk spørreundersøkelse fagbladet Bok og bibliotek har foretatt.

Bakgrunnen for undersøkelsen er den varslede kommunereformen. Den har ført til frykt for at færre kommuner vil bety en massenedleggelse av folkebiblioteker. Et flertall av fylkesbiblioteksjefene tror da også at det om ti år vil være færre bibliotekenheter, det vil si hovedbiblioteker, nærbiblioteker og filialer. Over halvparten tror at bibliotekbrukerne i deres fylke om ti år vil ha lengre reisevei til biblioteket enn i dag. Men bare 5 prosent tror at andelen brukere er lavere om ti år.

Et stort flertall tror at større avstander vil stimulere til mer bruk av mobile bibliotektjenester.

Fornyelse

— Flertallet av fylkesbiblioteksjefer åpner for at kommunesammenslåing vil fremskynde en fornyelsesprosess som bibliotekene uansett må gjennom, sier redaktør Odd Letnes i Bok og bibliotek til NTB.

Han understreker at det er viktig at folkebibliotekene tar initiativ og kommer tidlig inn i reformarbeidet så dette ikke bare blir håndtert av rådmenn og politikere.

Fylkesbiblioteksjefene er klare på hvilke aktører som har mest innflytelse over utformingen av folkebibliotekenes stilling i sammenslåtte kommuner. 18 av 19 peker på lokalpolitikere og rådmenn som de mektigste aktørene lokalt. 11 av 19 peker også på biblioteksjefene selv og ordførerne.

Utlån fortsatt viktigst

Bibliotekloven ble i 2013 endret slik at bibliotekene har fått som oppgave også å være møteplass og arena for offentlig samtale og debatt. Men flertallet av biblioteksjefene tror at det om ti år fortsatt vil være lån og tilgang til bøker og andre medier som vil være den viktigste aktiviteten i bibliotekene. På de neste plassene følger sosial møteplass, kurs og andre læringsaktiviteter og debattmøter, høringer og lignende.

— Det er noe overraskende at enigheten om dette er så stor, for mye kan skje med folks lesevaner i løpet av ti år. I motsetning til for få år siden kan for eksempel film og musikk i dag hentes fra en rekke ulike kilder, brukervennlig og til en overkommelig pris. Det samme kan skje med litteratur, slik at utlån og tilbud av litteratur i bibliotekene tones ned, sier Odd Letnes.

Bok og bibliotek foretok spørreundersøkelsen i februar i år. Samtlige 19 fylkesbiblioteksjefer deltok ved å fylle ut et nettbasert spørreskjema.