— Vi anker på grunn av samfunnsvernet. Vi mener faren for at han skal begå nye, alvorlige straffbare handlinger fortsatt er så stor at han ikke bør prøveløslates, sier statsadvokat Tormod Haugnes ved Rogaland statsadvokatembete til NTB.

Schumann (47) ble dømt til 16 års forvaring for sin rolle i Nokas-ranet i Stavanger i april 2004. Det var Schumann som skjøt og drepte politimannen Arne Sigve Klungland.

Sonet minstetid

Sør-Trøndelag tingrett fastslo i desember at Schumann kan prøveløslates på bestemte vilkår, etter at han nå har sonet ferdig minstetiden av forvaringsdommen.

— Samlet sett er det rettens oppfatning at det i dag ikke foreligger en kvalifisert og reell risiko for at Schumann på ny vil begå alvorlige, voldelige forbrytelser. Begjæringen om prøveløslatelse tas derfor til følge, het det i dommen fra Sør-Trøndelag tingrett.

Påtalemyndigheten er altså av en annen oppfatning, og anker dommen til lagmannsretten.

- - Paradoksalt

I ankeskrivet tar statsadvokaten også opp det paradoksale i at en person med forvaringsdom, som skal brukes i de alvorligste tilfellene, skal kunne løslates tidligere enn en med en like lang tidsavgrenset fengselsstraff.

— Dette er et subsidiært punkt for oss, sier statsadvokat Haugnes.

— Vi mener fortsatt hensynet til samfunnsvernet tilsier at Schumann ikke bør prøveløslates nå. Men om lagmannsretten skulle komme til en annen konklusjon, ber vi retten også vurdere om det er riktig at en forvaringsdømt skal kunne løslates tidligere enn en med en tilsvarende tidsavgrenset straff, sier Haugnes.

Rettsfølelse

En med tidsavgrenset straff må sone minst to tredeler av dommen før prøveløslatelse er aktuelt, mens forvaringsdømte altså kan prøveløslates etter ti år.

— Dette handler både om rettsfølelse og likebehandling. En med 16 års tidsavgrenset straff må vente åtte måneder mer enn en med like lang forvaringsdom, før han kan søke om prøveløslatelse, sier Haugnes.

Han tok også opp dette spørsmålet i sin prosedyre i Sør-Trøndelag tingrett. Men retten mente det ikke var deres oppgave å trekke inn slike hensyn, og spilte ballen over til politikerne: Den mulige inkonsekvens som ligger i at forvaring kan gi kortere soning enn tidsavgrenset straff, må avbøtes av lovgiverne gjennom regelendringer, heter det i dommen.

Etter dommen i Sør-Trøndelag tingrett har flere partier gått inn for å heve eller helt fjerne minstetiden for forvaringsdømte.