I et hastebrev til Oslo tingrett tirsdag kveld ber generalsekretærene for Norsk Redaktørforening og Norsk Presseforbund om en ny vurdering når det gjelder overføring fra retten. De viser til den nye rettssakkyndige rapporten hvor Breivik blir funnet tilregnelig og den store interessen rundt de sakkyndiges ulike konklusjoner.

— Vi ber om at alle deler av tiltaltes forklaring som ikke direkte gjelder selve drapshandlingene, også blir gjenstand for opptak, skriver de to i brevet til tingretten.

Profesjonelle vitner

I brevet bes det også om at retten tar stilling til overføring av en rekke andre vitners forklaring, de såkalte profesjonelle vitnene som politi og sakkyndige, ettersom de komplette bevislistene nå er oversendt domstolen.

— Vi vil også at forklaringene fra de såkalte karaktervitnene som Breiviks forsvarere har bedt om, kan overføres, sier generalsekretær Nils Øy i Norsk Presseforbund til NTB.

Anke

Oslo tingrett har tidligere avslått å tillate overføring av Anders Behring Breiviks forklaring i retten, men denne avgjørelsen er anket til Høyesterett som vil behandle saken denne uken. Et eventuelt medhold fra Høyesterett vil derimot ikke åpne for overføring, men trolig bare føre til en ny behandling av spørsmålet i Borgarting lagmannsrett. Behandlingen vil ta flere dager, og ikke vil være avgjort før Breivik er ferdig med sin forklaring i tingretten.

breivik 1.jpg