Kvinner som ønsker å ta abort trenger ikke lengre noe skjema fra fastlegen sin. Denne begjæringen om svangerskapsavbrudd skal vekk. Kvinnen har likevel en rett til å kunne oppsøke fastlegen sin og be om undersøkelse og råd.

Det er hovedpoengene i de nye retningslinjene som helseminister Bent Høie la frem i formiddag.

Det er det store engasjementet, ikke minst fra de mange privatpersonene som har fått Høyre til å snu i denne saken, og trekke tilbake forslaget om reservasjonsmulighet for leger.

1300 høringssvar

På pressekonferansen sa Høie at det er kommet 1300 høringssvar fra privatpersoner. I forslaget som nå legges frem blir det ingen reservasjonsmuighet for legene.

-Henvisningen blir ikke lengre nødvendig, og dermed har fastlegene ingen rolle når det gjelder henvisning. Dette ivaretar de abortsøkende kvinners rettigheter, og legene som av samvittighetsgrunner ikke ønsker å henvise, sier Høie.

Legen må hjelpe

Han preiserer at alle fastleger skal ta imot og hjelpe kvinner.

-Kvinnene skal få de undersøkelser og den informasjon de trenger, og veiledning og praktisk hjelp hvis de skal til sykehus eller nemnd, sier helseministeren.

Han vil også tydeliggjøre informasjonen fra sykehus, kvinner kan allerede i dag kontakte sykehusene direkte.

-Og vi vil etablere et grønt nummer der kvinner kan ringe for å få informasjon.

Må skrive ut p-piller

Bent Høie gjør det også klart at det ikke er mulig å resevere seg mot å skriev ut p-piller, sette inn spiral eller henvise til assistert befruktning. Dette vil presiseres i fastlegeforskriften.

Pressekonferansen finner nå sted i Oslofjordsuiten i 20. etasje på SAS-hotellet i Oslo sentrum, som er smekkfull av journalister.

Bent Høie sier forslaget skal sendes ut på høring med frist innen 1.september, og skal settes ut i livet fra neste år.

-Noen vil spørre om denne debatten har vært bortkastet. Til det vil jeg si nei. Debatt er aldri bortkastet, særlig ikke ved etiske spørsmål.

Hareide: Bedre løsning

— Vi har lyktes med å finne en bedre løsning som både ivaretar kvinnene og samvittighetsfrihet for fastlegene i spørsmål om liv og død. Alle pasienter skal være trygge på at deres rettigheter ivaretas i møte med den norske helsetjenesten. Samtidig er det en viktig verdi å verne om tanke- og samvittighetsfriheten til dem som skal ivareta disse rettighetene, sier Knut Arild Hareide, KrFs partileder.

Han er glad for at det de har funnet en praktisk løsning som gjør at pasientenes rettigheter blir ivaretatt og at leger ikke presses til å handle i strid med sin samvittighet,