— Det er uholdbart at personer som utgjør en trussel mot Norge og norske interesser, skal kunne gå fritt omkring, sier Anundsen til NTB.

Han sendte onsdag en instruks til Politidirektoratet som innebærer at personer som Krekar i regelen skal pålegges meldeplikt og et bestemt oppholdssted inntil de er sendt ut av landet.

Lex Krekar

Hjemmelen er utlendingslovens paragraf 105. Den ble innført i 2009 - nettopp for å ramme Krekar.

— Problemet var at den forrige regjeringen aldri gjorde det vi gjør nå. Så vidt jeg vet har hjemmelen aldri tidligere blitt brukt. Nå skal den benyttes som hovedregel i alle slike tilfeller, sier Anundsen.

Han anslår at en «håndfull» personer er aktuelle for meldeplikt og pålagt oppholdssted. Forutsetningen er at de vurderes som en fare for rikets sikkerhet, og at det foreligger et utvisningsvedtak som av ulike grunner ikke kan iverksettes umiddelbart.

Ifølge justisministeren er det ikke nødvendig med domstolsbehandling i slike tilfeller.

— Dette er forvaltningsvedtak som kan fattes av det enkelte politidistrikt. Alle vedtak kan jo prøves for domstolen, men det er ikke behov for forhåndsprøving.

Ut av Oslo?

Den nye instruksen åpner ikke for å sette Krekar i husarrest eller forvaring. Han vil dermed kunne gå fritt på gaten, såframt han oppfyller meldeplikten. Mer usikkert er det om han vil kunne oppholde seg i Oslo.

— Utgangspunktet i instruksen er at pålagt oppholdssted skal være utenfor de store byene, sier justisministeren.

— Det vil være politiet som rent praktisk finner egnet oppholdssted og egnede rutiner for meldeplikt og annen oppfølging. Poenget er å hindre at vedkommende bidrar til å utøve en virksomhet som er uheldig sett i lys av nasjonale interesser, tilføyer han.

Krekar vil 25. januar ha sonet ferdig en dom på to år og ti måneders fengsel for trusler mot statsminister Erna Solberg (H) og tre kurdere. Selv vil han prøve å få utvisningsvedtaket fra 2003 omgjort, og hans advokat Brynjar Meling har alt varslet at det kan føre til nye runder i retten.

Jobber videre

Regjeringen har kjent til datoen for Krekars løslatelse lenge. Og like lenge har Justisdepartementet jobbet med alternative løsninger.

— Vi har jobbet med mange løsninger, også det å få til en forsvarlig returavtale med Irak. En del av dem kan vi ikke gjennomføre på grunn av internasjonale forpliktelser, sier han.

At Krekar ikke umiddelbart sendes ut av landet, vil neppe bli godt mottatt av alle Frps velgere. Det erkjenner Anundsen.

— Hovedmålet er at personer som utgjør en trussel mot rikets sikkerhet og har utvisningsvedtak, skal ut av landet. Når vi ikke får til det, er dette et veldig godt alternativ, tilføyer Anundsen.

Han understreker at dialogen med Irak og lokale kurdiske myndigheter fortsetter i den hensikt å få Krekar ut av landet.

— Det krevende punktet er at vi ikke kan sende noen ut av landet og risikere at de møtes med tortur eller dødsstraff, sier Anundsen.