Kontroll— og konstitusjonskomiteen på Stortinget er i sin avsluttende fase i arbeidet med saken om de lengeværende asylbarna.

I dag offentliggjør saksordfører Bård Vegar Solhjell sin konklusjon:

— Dette er en alvorlig sak der justisministeren ikke har overholdt opplysningsplikten til Stortinget. Saken kan ha fått svært alvorlige konsekvenser for enkeltpersoner. Derfor bør, etter mitt syn, ikke justisministeren ha Stortingets tillit, sier Bård Vegar Solhjell til Bergens Tidende.

- Meget alvorlig

Sent mandag ettermiddag melder NTB at Senterpartiet støtter SVs kravom mistillitsforslagmot Anundsen.

  • Sp støttermistillitsforslaget fordi statsråd Anundsen har feilinformert Stortinget. Detteer konstitusjonelt meget alvorlig, sier Per Olaf Lundteigen, som selv sitter ikomiteen, til NTB.

Lundteigen mener Anundsen har hattmange muligheter til å beklage tidligere uttalelser, si at det ikke var riktigå gi Politidirektoratet skylden for at politikkendringer ikke ble fulgt opp ogta ansvaret selv.

Men Anundsen har ikke benyttet seg av disse mulighetene,ifølge Lundteigen.

— Kontrollkomiteen har ansvarfor å påse at statsråden informerer Stortinget korrekt. Når dette ikke harskjedd, noe brev og åpen høring avklarte at det var Anundsen som hadde ansvarfor, har ikke Sp noe valg - vi må erklære at statsråd Anundsen ikke harStortingets tillit, sier Sp-politikeren.

Mistillit i tre punkter

Solhjells mistillitsforslag er begrunnet i tre hovedpunkter:

  • Justisministeren har fortalt Stortinget om en «klar politikkendring» som er «viktig» og som «myket opp fokuset» på lengeværende asylbarn. Men denne endringen ble ikke satt ut livet. Det er ikke gjort andre forsøk på å sette endringen ut i livet enn ett enkeltstående brev. Den fremstillingen Stortinget ble gitt, stemte ikke, og det ble ikke gjort vesentlige forsøk på å få den til å stemme.
  • Justisministeren svarte Stortinget på gjentatte spørsmål om lengeværende asylbarn høsten 2014. I disse svarene var viktig informasjon utelatt: Tiltak og omprioriteringer for å nå måltall for uttransporter, økte utsendelser til Nigeria og Afghanistan, og uttransporteringstallene for august og september. Han valgte heller ikke å undersøke disse forholdene i etterkant av en rekke spørsmål fra Stortinget, og han informerte ikke Stortinget om dem før Bergens Tidende skrev om saken.
  • Etter at saken ble offentlig, og kontrollkomiteen stilte spørsmål om den, har Justisministeren også gitt flere uriktige opplysninger til Stortinget. Han har forklart at politikkendringen ble forstått av politiet. Det stemmer ikke. Senere forklarte han at de høye tallene på returnerte, lengeværende barn til Afghanistan skyldtes at «det åpnet seg en mulighet». Det er ingenting som tyder på at det åpnet seg noen mulighet.

Har gitt feilaktig informasjon

I en pressemelding Solhjell har sendt ut, skriver han:

«På alle tre punkter har justisminister Anundsen bidratt til å gi Stortinget et feilaktig bilde av virkeligheten, ved ikke å gi fullstendig informasjon og framstille hele bildet. Gjennom det har han villedet Stortinget. På det tredje punktet har Justisministeren også gitt uriktige opplysninger til Stortinget.

FÅR KRITIKK: Justisminister Anders Anundsen bør gå av, sier Bård Vegar Solhjell i kontroll- og konstitusjonskomiteen, og viser blant annet til at Anundsen har «gitt flere uriktige opplysninger til Stortinget» etter at saken ble offentlig.
HÅVARD BJELLAND

Merknadene konkluder derfor slik:

Statsråd Anders Anundsen har gjennom den informasjon han har gitt Stortinget vedrørende utsendelse av lengeværende barn ikke overholdt opplysningsplikten. Statsråd Anders Anundsen har ikke Stortingets tillit.»

Viser hvor alvorlig saken er

De andre medlemmene i kontrollkomiteen har akkurat fått oversendt Solhjells merknader, og ikke tatt stilling til dette ennå.

Aps Jette Christensen opplyser at de ikke har konkludert, men sier:

— Ut fra det jeg har lest, har Solhjell samvittighetsfullt gått inn i saken. Flere av begrunnelsene for hans konklusjon står seg også på egen hånd. Ap tar saken alvorlig, og vi skal lese merknadene til Solhjell, og komme med vår vurdering etter det, sier Christensen, og legger til:

— Dette viser hvor alvorlig saken er. Jeg leser Solhjells merknader som saklige og samvittighetsfulle, der han har tatt utgangspunkt i Stortingets kontrollfunksjon.