De to er dømt for å ha planlagt terrorangrep på danske Jyllands-Posten og tegneren Kurt Westergaard.

Davud ble i Oslo tingrett dømt til sju års fengsel, men Borgarting lagmannsrett har satt straffen opp. Straffen på åtte års fengsel er imidlertid tre år lavere enn påtalemyndighetens påstand.

Bujak ble i tingretten dømt til tre og et halvt års fengsel, mens lagmannsretten har gitt ham mer fordel av å ha tilstått planene og ga ham tre års fengsel. Påtalemyndigheten la her ned påstand om fem års fengsel.

Lagmannsretten fant, i motsetning til tingretten, også David Jacobsen skyldig etter terrorparagrafen. Fagdommerne satte imidlertid juryens kjennelse til side og opprettholdt den opprinnelige straffen på fire måneder for innkjøp av bombeingredienser.