Det er Nasjonalt institutt for ernærings— og sjømatforskning (Nifes) som har analysert 75 prøver av brosme og 75 prøver av krabbe. Prøvene ble tatt i løpet av fjoråret like ved vraket og ved posisjoner fire sjømil nord og sør for ubåten.

— Ingen av prøvene hadde nivå av kvikksølv som var over EUs grenseverdier, som også gjelder i Norge, og funnene samsvarer med det vi har funnet tidligere år, sier Nifes-forsker Sylvia Frantzen.

Under grenseverdi

Prøvene viser at innholdet av kvikksølv i brosme var noe høyere i brosme fanget nær vraket enn i åpne havområder, men skilte seg ikke vesentlig fra andre steder langs vestlandskysten.

Innholdet i krabbe fanget nær vraket var noe høyere.

— Selv om innholdet av kvikksølv i krabbe fanget nær vraket er høyere enn det som er funnet i krabbe andre steder, er konsentrasjonene under grenseverdien som gjelder for mattrygghet i Norge og EU, sier Frantzen.

Ti år med prøver

Nifes har på oppdrag fra Kystverket tatt prøver av kvikksølvinnholdet i fisk og krabbe ved ubåtvraket siden 2004.

U-864 ble senket av allierte styrker i juni 1944, og vraket, som kan ha hatt opptil 70 tonn med metallisk kvikksølv i lasten, ble oppdaget i 2003.