- Noreg blir fristad for nazi-marsjar

I Sverige, Danmark og Tyskland er nazimarsjar forbodne ved lov. Men i Noreg er det nå fritt fram for nazimarsjar med rasistiske ytringar etter plenumsdommen som Høgsterett avsa måndag.