Enige om sykefravær

Regjeringen og partene i arbeidslivet er enige om tiltak som skal gi like store innsparinger i sykelønnsutbetalingene som det første og svært omstridte forslaget fra september.