Variable sjukeheimar

Det finst ikkje objektive kriterium som bestemmer om du eller dine næraste får god og stimulerande omsorg på sjukeheimen.