Kystverket prioriterer utbygging og modernisering av de største havnene langs kysten i Nasjonal Transportplan (NTP) for perioden 2014 til 2023.

I NTP er det satt av 19,3 milliarder kroner til effektivisering av sjøtransporten i Norge. Dette inkluderer drøyt tre milliarder som er øremerket for å bedre forholdene for godstransport, både i havnene og for transportørene.

Under torsdagens pressekonferanse på Aker Brygge konkretiserte kystdirektør Kirsti Slotsvik hva som er og hva som blir de største satsingsområdene i årene som kommer.

— Det er to viktige ting som står helt sentralt. Vi må få mer godstransport over fra vei til sjø, og ytterligere bedre sikkerheten til sjøs, sier Slotsvik.

Tunge investeringer

— Vi ser i dag blant annet at de største cruiseskipene ikke kan anløpe Bergen fordi Askøybrua er for lav til å seile under. Dette må vi gjøre noe med, for slik kan vi ikke ha det i kystnasjonen Norge, sier Slotsvik.

Kystverket har i sin langtidsplan valgt å sette store ressurser inn for å oppgradere havne— og transportnettet langs kysten.

— Det betyr at vi må få til et tettere samarbeid mellom ulike havner, noe som også kan bety at små og mellomstore havner kan miste en del av den trafikken de har i dag, forklarer kystdirektøren. Hun legger ikke skjul på at de tyngste investeringene vil komme de største havnene til gode. Derfor har havnene i Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen og Tromsø prioritet.

Kystdirektøren poengterer at dersom man skal oppnå de ambisiøse målene innen sjøtransport i NTP-perioden, må verdiskapning gå foran den rene distriktspolitikken.

Viktige knutepunkter

Hun sier at Kystverkets oppgave er å bidra til at transportsystemet langs hele kysten blir så effektivt og rasjonelt som mulig.

— I det legger jeg at vi må bruke penger og innsats der det er livskraftig industri, og der havnene er et viktig knutepunkt som binder alle transportformene sammen, understreker hun.

Et eksempel hun viser til er å stimulere til økt havnesamarbeid. Dette er gjort i Trondheimsfjorden og Oslofjorden hvor en rekke kommuner har gått sammen om oppgavene.

GOD KLARING: Her passerer «Queen Mary» under Askøybroen med god klaring.
PETTER SOLHEIM