Det er meldt lokalt mye nedbør både i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.

Norges vassdrags— og energidirektorat (NVE) melder at vannføringen vil øke raskt i mindre vassdrag. Dette kan medføre oversvømmelser, og tettbygde strøk vil være spesielt utsatt.

Kombinert med mye vann i bakken øker også nedbøren risikoen for jordskred i de tre fylkene. Dette gjelder spesielt i terreng med bratte skråninger og langs elver og bekker med stor vannføring.

Det ventes ikke vannmengder som overstiger nivået for femårsflom.