Fingeren i været fra Kristiansen

Viggo Kristiansens reaksjon på spørsmål om kommentar til lovens strengeste straff på 21 års fengsel, var å vise fingeren i været da han ble ført ut av rettssal 1 i Kristiansand tinghus fredag. Dommen ble stort sett som ventet. De domfelte tok 14 dagers betenkningstid.

Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over 21 år gammel

HALLGEIR OFTEDAL

Aktor hadde påstått 21 års fengsel og ti års sikring for begge. Retten dømte Kristiansen i samsvar med førstestatsadvokatens påstand. Jan Helge Andersen blant annet fikk «bonus» for sin tilståelse som førte til oppklaring av saken. Han ble dømt til 17 års fengsel, og fikk ikke sikring.

Andersens forsvarer, Ben Fegran, var fornøyd med at dommen i store trekk er bygget på Jan Helge Andersens forklaring, og dermed hans troverdighet. Fegran sier han mindre fornøyd med at Andersen ble dømt for medvirkning til en voldtekt, i tillegg til en voldtekt og et forsettlig drap. Pårørende syntes Andersen slapp for lett De pårørende reagerte synlig på at Andersen fikk redusert straff i forhold til påstanden.

Førstestatsadvokat Edward Dahl sier i en kommentar at han synes dommen er velbegrunnet og godt skrevet. Riksadvokaten skal ta standpunkt til en eventuell anke.

Advokat Tore Pettersen sa at 21 års fengsel var et alternativ, ikke minst fordi det var påstanden fra aktor. Pettersen krevde sin klient frifunnet for voldtekt og drap. I stedet ble han dømt for to overlagte drap og to voldtekter.

I forhold til tiltalen ble Andersen frifunnet for overlagt drap på den ene jenten. Kristiansen ble dømt helt og fullt i samsvar med det han var tiltalt for. Mobiltelefonen ga ikke alibi For retten har det vært avgjørende å dømme Kristiansen for begge drapene fordi Andersen har forklart at Kristiansen drepte den ene jenten, og voldtok begge. Begge var sammen ved Svarttjønn like før drapene skjedde. Kristiansen har tidligere forgrepet seg mot barn, og han har en særlig sterk interesse for pornografi og synes å ha spesielle seksuelle tilbøyeligheter. Ingen kan bekrefte Kristiansens forklaring om at han var i boden da drapene skjedde. Mobiltelefonen gir ham ikke noe alibi.

Andersen ble dømt ut fra egen forklaring for medvirkning til begge voldtektene, og for drapet på den ene jenten. Retten fant ikke at Andersen hadde drept med overlegg, selv om han veide drapshandlingen frem og tilbake i forkanten. Retten mener at overveielsene ikke var tilstrekkelig til å dømme ham for overlegg.

Ren likvidasjon Kristiansand byrett betegnet drapet av den ene jenten som ren likvidasjon av en forsvarsløs småpike.

Retten har i forbindelse med straffeutmålingen betegnet handlingene i Baneheia som hjerteløse og råe. Begge drapene ble begått under skjerpende omstendigheter, og de tok seg tid til å skule sporene på åstedet, før de møttes utenfor Kristiansens bolig. Der ble venner kontaktet, sannsynligvis for å skaffe alibi.

«I dagene og tiden som fulgte har de videre i påfallende liten grad latt seg prege av det som hadde skjedd. Når man derfor vurderer både handlingene i Baneheia, samt de tiltaltes opptreden i tiden etterpå, bekrefter dette rettens inntrykk av at de tiltalte i liten grad synes å ha tatt inn over seg alvoret i de handlinger de nå dømmes for,» skriver retten i forbindelse med straffeutmålingen.

La ikke vekt på at Kristiansen ble mobbet Det heter videre at under saken er det kommet frem at Kristiansen selv i en årrekke ble utsatt for mobbing under oppveksten. «Han hadde store atferdsproblemer fra tidlig barndom, noe som i sterk grad har preget hans oppvekst. Først i ungdomsskolealder fikk han effektiv hjelp i sammenheng med at han fikk diagnosen ADHD. Han avsluttet imidlertid skolegangen et par år før forholdene i Baneheia fant sted, og fungerte ifølge det opplyste svært bra etter at han kom ut i arbeidslivet. I hvilken grad hans vanskelige oppvekst likevel har preget hans personlighet, er det i dag ikke mulig å si noe om, men slike individuelle hensyn vil likevel i en sak av denne karakter få helt underordnet betydning.

Ut fra en samlet vurdering av forholdet finner retten at straffen bør utmåles til lovens strengeste straff, 21 års fengsel for Kristiansen.»

Andersen ble presset I rettens omtale av straffeutmålingen mot Andersen sies det at ut fra forholdet mellom de to tiltalte er det rimelig å anta at Kristiansen har vært initiativtaker og hovedmann.

«Når Andersen likevel har valgt å bøye av for press og har gjennomført de ugjerninger han skal straffes for, kan det etter rettens vurdering være rimelig å ta et visst hensyn til dette. Det bør videre vektlegges at Andersen har avgitt en tilståelse i saken, noe som i vesentlig grad har bidradd til å oppklare denne og også nærmere få brakt på det rene hva som skjedde.

Ut fra disse hensyn finner retten at straffen passende kan utmåles til fengsel i 17 år for hans vedkommende.»

Sikring og erstatning Viggo Kristiansen ble dømt til ti års sikring med alle sikringsmidler, om nødvendig også fengsel. Det er fordi han har mangelfullt utviklede sjelsevner. Påstanden om sikring av Andersen ble ikke tatt til følge.

Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen ble dømt til å betale til sammen 800.000 kroner i oppreisning til de drepte småjentenes foreldre. I tillegg ble de to dømt til å betale cirka 240.000 kroner i erstatning for utgifter og tapt arbeidsfortjeneste. Kristiansen ble alene dømt til å betale de to barna han forgrep seg mot 100.000 og 50.000 kroner i oppreisning.

DØMT: Jan Helge Andersen og Viggo Kristiansen ble begge dømt til langvarige fengselsstraffer fredag.
Publisert: