— Det er i dag flere etater som oppdager økonomisk kriminalitet, og langt på vei også sikrer bevis. Så må de levere materialet til politiet, som må gjøre jobben på nytt. Denne type dobbeltarbeid kan unngås ved å gi institusjoner som Skattekrim, Nav og Tollvesenet rettshåndhevende myndighet, sier Tajik til NTB.

Svensk modell

Hun innser at forslaget kan ha problematiske sider, men mener det finnes eksempler til etterfølgelse.

— For eksempel i Sverige har tollmyndighetene denne type etterforskningsfullmakt. Justisdepartementet bør derfor utrede de praktiske og prinsipielle sidene ved dette, sier Tajik.

Målet er en mer effektiv bekjempelse av økonomisk kriminalitet, understreker Tajik, som legger til at forutsetningen er klare rollefordelinger mellom etatene, politiet og påtalemyndigheten.

Ringvirkninger

Tajik deltar fredag på et seminar i regi av Juristforbundet der temaet er tiltak for en mer effektiv bekjempelse av økonomisk kriminalitet. Under overskriften «Fellesskapets midler i kriminelles lommer» spør Juristforbundet blant annet om arbeidsoppgavene kan fordeles annerledes mellom kontrolletatene og politiet og påtalemyndigheten.

— Det er viktig å bekjempe økonomisk kriminalitet, ikke bare fordi store penger kan være involvert, men ikke minst også fordi økonomisk kriminalitet ofte er med på å finansiere annen organisert kriminalitet, sier Tajik.

Tøye taushetsplikten

Arbeiderpartiet mener også at det bør gjøres en vurdering av om taushetsplikten i etater som skatt, toll og Nav av og til er til hinder for å oppklare økonomisk og organisert kriminalitet.

— Vi har eksempler på det. Juristforbundet har pekt på at man oppdager proforma adresseendringer i Folkeregistret, uten at det kan meldes til andre etater. Dette handler om å få til bedre informasjonsflyt, sier Tajik.

Flere gebyrer

I tillegg mener justiskomiteens leder at flere saker enn i dag bør avgjøres utenfor domstolene.

— Flere av de mindre sakene bør kunne avgjøres og sanksjoneres med straffegebyr av forvaltningsorganene. Dermed kan flere bli tatt, samtidig som vi frigjør ressurser hos politiet som kan brukes på de mer alvorlige sakene, sier Hadia Tajik.

Statssekretær Hans Røsjorde (Frp) i Justisdepartementet ønsker ikke å kommentere Arbeiderpartiets forslag før han får dem presentert. Røsjorde møter Tajik i paneldebatten under Juristforbundets seminar fredag.