Ola Elvestuen har selv fremmet forslag i Oslo bystyre om at alle møter i offentlige organ skal være åpne. Nå stiller han seg bak forslaget til Frp og Høyre om å hemmeligholde alle saker og sakslister i byrådets forberedende møter.

Forslaget ble fremmet denne uken. Om det blir en høring rundt lovendringen, eller om den blir vedtatt i løpet av noen uker, er fremdeles usikkert.

Den avgjørelsen sier Elvestuen blir opp til komiteen å avgjøre.

Hvorfor har du stilt deg bak dette?

— Da man vedtok offentleglova var ikke hensikten å endre praksisen i de parlamentarisk styrte kommunene. Det er noe som har skjedd i etterkant via beslutningene fra Sivilombudsmannen. Dette handler om å klargjøre systemet.

«Umulig å jobbe»

I 2012 slo nemlig Sivilombudsmannen fast at praksisen til byrådene i Oslo og Bergen er ulovlig. De nektet nemlig å vise frem hvilke saker de diskuterte i sine forberedende møter. Avgjørelsen mener Elvestuen gjorde det umulig for byråder å legge frem notater for resten av byrådet når de møtes for å diskutere saker.

- Det er vel ikke umuliggjort? Byråder kan vel legge frem notater?

— Ja. Men de skal være offentlige.

- Byråder kan vel legge frem notater selv om de må være offentlige?

— Byrådet skal være et kollegium. Det må kunne diskutere en sak før det tas en endelig beslutning som så blir offentlig og går videre til bystyret. I dag kan byrådet diskutere muntlig, men ikke med et notat som grunnlag for den diskusjonen.

Elvestuen presiserer at når byrådet legger frem en sak med en innstilling, skal alle underliggende dokumenter og forslag fra de ulike fagetatene som har vært involvert i saken også legges frem.

Alt skal lukkes

Forslaget som Venstre og Elvestuen støtter, tilsier også at selve sakslisten til byrådets forberedende møter nå skal unntas offentlighet. Altså vil ikke innbyggerne få vite om at saken i det hele tatt diskuteres, før byrådet har lagt frem sin beslutning i saken.

- Hvorfor sakslister også?

— Hvis det er beslutninger som tas, så er det åpenhet rundt dem.

- Men er det ikke i offentlighetens interesse å vite at det diskuteres en sak?

— Det er mange saker som muntlig diskuteres i dag, uten at det blir offentlig.

- Men er det ikke bra med debatt rundt politiske saker, også før byrådet kommer med sin innstilling?

— Jo. Det er det. Mange aktuelle saker er det debatt rundt i dag før byrådet har lagt frem et forslag til vedtak.

- Vil ikke dette forslaget hindre flere slike debatter?

— Jeg mener debatten vil være den samme. Men dette vil gi byrådet en mulighet til opptre som kollegium og drive saksbehandling.

Flere har advart

— Presseforbundet, Offentlighetsutvalget og jusprofessor Bernt advarer mot konsekvensene. Hva svarer du til dem?

— Dette er mindre justeringer som skal tilpasse lovverket til praksisen i parlamentarisk, styrte kommuner.

- Du fremmet selv forslag i 2004 om at «alle møter i folkevalgte organ skal gå for åpne dører»? Samsvarer dette forslaget med det?

— I et parlamentarisk system er det nødvendig med et byråd som kan opptre som et kollegium. Sakene bli offentlige når det foreligger en innstilling.

- Venstre har en åpenhetsplakat hvor det står at folkevalgte organ ikke kan unnta dokumenter fra administrasjon på bakgrunn av at de er interne. Samsvarer dette forslaget med det?

— I et parlamentarisk system er det nødvendig med et byråd som kan opptre som et kollegium.

Viser til regjering

- Men samsvarer det med plakaten?

— Man får en forsinket offentlighet når det foreligger en innstilling. Men i likhet med regjeringen så må byrådet kunne diskutere notater og saker.

- Mener du byråd er det samme som en regjering?

— Nei, det er det ikke. Man har ikke det samme maktfordelingsprinsippet lokalt.

- Men du mener det skal være samme rettigheter?

— Nei, men det er sammenlignende faktorer.