Planlegger russisk oljeeksport via Kirkenes

Fiskeridepartementet har gitt Kystdirektoratet i oppdrag å utrede hvilke krav som må stilles for å tillate omlasting av russisk råolje i norske farvann.