• FOTO: Jo Straube

- Skygg unna slike folkemengder