De forholdene mulla Krekar er tiltalt for er langt mer alvorlige enn hva vi kan finne veiledning for i rettspraksis knyttet til andre trusselsaker, poengterte statsadvokat Marit Bakkevig da hun avsluttet aktoratets prosedyre. Hun ba om at Krekar blir funnet skyldig etter alle tiltalens punkter og summerte opp straffeutmålingen til fem års fengsel.

Hun fant ingen formildende omstendigheter. Snarere tvert imot.

— Det er helt klart straffskjerpende at truslene blant annet omfatter Erna Solberg personlig, sa hun.

Flere truende uttalelser Krekar har kommet med retter seg mot norske myndigheter og det norske samfunnet, ifølge statsadvokat Geir Evanger. Truslene var egnet til å fremkalle alvorlig frykt, spørsmålet er om dette var Krekars hensikt.

— Han har etter min mening handlet klart forsettlig. Det går fram av uttalelser han selv har kommet med. Villfarelse knyttet til at dette skal være forklaringer på hva som er islams syn på forskjellige forhold, kan ikke tillegges noen som helst vekt, sa Evanger.