Dommen innebærer at grunneierne ikke lenger vil være nødt til å forlenge tomtefestekontrakter på gamle vilkår.

— Dommen i Strasbourg er et sjokk for landets 300.000 tomtefestere, sier styreleder Olaf Solberg Hansen i Tomtefesterforbundet til NTB.

Han forventer at staten anker dommen til EMDs storkammer.

— Avgjørelsen kan få enorme konsekvenser for mange av landets tomtefestere. Mange kan bli nødt til å selge boliger og hytter med store tap, sier Solberg Hansen til NTB.

Frykter markedspris

Styrelederen i Tomtefesterforbundet sier han frykter at mange festere heretter vil oppleve at festeavgiftene heves til markedspriser.

— Bortfesterne vil helt sikkert jobbe for at festeavgiften økes til minst 5 prosent av markedspris på tomtene, sier han,

Ved en markedsverdi på 1 million kan dette utgjøre en festeavgift på 50. 000 kroner i året

Solberg Hansen frykter også at enkelte festere kan bli tvunget til å rive hus og hytter når kontraktene går ut og videreføring av feste vil skje på bortfesters premisser.

- Begrenset betydning

— Jeg har så visst fått med meg dommen fra Strasbourg, og trorikke dette får særlig betydning for våre eiendommer, sier daglig leder iEidsvåg Fabrikker AS, Jørgen Christoffer Urdahl.

Eidsvåg Fabrikker AS er en av de største lokale grunneiernesom driver med feste. Eidsvåg Fabrikkers festetomter ligger på Eidsvåg i Bergen.Virksomheten eier nærmere 500 eiendommer, men ikke alle er festet.

— Vi inngikk kontrakter i all hovedsak på 50-, 60- og70-tallet. Kontraktenes varighet har vært på 99 år, og prisene er strengt regulerte,sier Urdahl.

Først når kontrakten går ut, vil det være mulig åreforhandle avtalen med grunneier.

— Jeg synes selvsagt det er interessant at en dom fraHøyesterett oppheves, men tror som sagt ikke det får noen konsekvenser hverkenfor våre festere eller oss. Det er ingen grunn til bekymring for dem som skalselge eller kjøpe hus i vårt område, sier Urdahl.

- Lovendring nødvendig

Blir Strasbourg-dommen stående, må Stortinget endre loven for å forhindre fremtidige krenkelser av menneskerettighetskonvensjonen, sier advokat Sveinung O. Flaaten, som har ført saken i EMD for et knippe grunneiere.

På vegne av grunneierne klaget han den norske staten inn for EMD. Flaatens og grunneiernes hovedpoeng i klagen var at tomtefestelovens paragraf 33 krenker Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK) fordi paragrafen gir tomtefestere rett til å forlenge festekontrakten på samme vilkår som tidligere.

Det innebærer i realiteten at grunneierne fratas eiendomsretten, framholdt Flaaten i klagen.

— Festeloven paragraf gir i dag 100 prosent av verdistigningen til fester og intet av verdistigningen til eier av tomten, sier Flaaten.

Overprøver Høyesterett

Tomtefesterforbundets medlemmer trodde ikke at Høyesteretts tomtefesterdom fra 2007 ville bli overprøvd av domstolen i Strasbourg, ifølge Solberg Hansen. Han viser til at Høyesterett i dommen slo fast at tomtefestere har rett til å få festekontraktene forlenget på gamle vilkår.

EMD er formelt sett ingen fjerdeinstans i norsk rettsvesen, men kan likevel i realiteten overprøve Høyesterett, fordi Norge er folkerettslig forpliktet til å rette seg etter avgjørelser fra domstolen i Strasbourg.

— Nå må staten anke dommen til EMDs storkammer, sier Solberg Hansen.

- Må endres

I likhet med motparten i saken regner også Solberg Hansen med at Strasbourg-dommen, om den blir stående, vil føre til at tomtefesteloven må endres av Stortinget i bortfesternes favør.

Han frykter at mange festere vil miste muligheten til å forlenge festeavtalene sine.