Dette går fram av et brev fra Barne-, likestillings— og inkluderingsdepartementet (BLD) om endring av rutinene for «etablering av farskap for ugifte foreldre». Brevet er sendt til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og Helsedirektoratet.

BLD påpeker at ifølge en lovendring som er vedtatt av Stortinget og som trer i kraft fra 1. januar 2014, skal betegnelsen vedgåing/erkjennelse av farskap endres til begrepet erklæring av farskap - for å understreke det positive ved å påta seg farskapet til et barn.

For barn født i ekteskap følger farskapet automatisk av pater est-regelen, som innebærer at ektemannen anses for å være barnets far.

Praktiske grunner

Farskap til barn født utenfor ekteskap blir etablert ved at moren oppgir mannen som far, og han erkjenner farskapet. I 2011 ble cirka 33.000 barn født utenfor ekteskap i Norge, det store flertallet med foreldre som er samboere.

Vanligvis er det i forbindelse med fødselen - på sykehuset - blitt opplyst og erkjent hvem som er barnets far. Jordmødre har lenge tatt til orde for at disse formalitetene ikke bør gjennomføres på sykehuset etter at barnet er født, men i forbindelse med svangerskapskontrollen. Det er angitt en rekke praktiske grunner for at tidspunktet rett etter en fødsel er lite egnet for å innhente fars underskrift på skjemaet for erkjennelse av farskap.

Høytidelig og positiv

BLD oppfordrer HOD til å vurdere endringer i svangerskapsomsorgen, slik at hovedregelen skal være at ugifte foreldre som møter sammen, blir oppfordret til å fastslå farskapet på svangerskapskontroll i god tid før fødselen.

«Dette vil føre til at foreldrene får informasjon på et tidspunkt hvor de har tid og motivasjon til å sette seg inn i det, samt at selve erklæringen av farskap kan oppleves som mer høytidelig og positiv», skriver BLD.

Hva synes du om saken? Sin din mening.

VIL ENDRE RUTINENE: Erklæringen av farskap kan bli mer høytidelig og positiv, skriver Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.
FOTOLIA