Barne-, likestillings— og inkluderingsminister Solveig Horne (Frp) foreslår å gi barnevernet adgang til å pålegge foreldre hjelpe- og kontrolltiltak for å forbedre situasjonen til barna. I dag er barnevernet avhengig av at familiene samtykker til hjelpetiltak, hvis ikke situasjonen er så alvorlig at omsorgsovertagelse blir vurdert, skriver Aftenposten.no.

— Forslaget gir barnevernet et nytt virkemiddel, og gjør det enklere å pålegge hjelpetiltak der foreldrene nekter å samarbeide, sier barneminister Solveig Horne. Det eneste tiltaket barnevernet kan pålegge foreldre idag, er barnehageplass. I tillegg kan tilsyn i hjemmet pålegges, men bare når de strenge vilkårene for omsorgsovertakelse er oppfylt.

— Det har lenge vært en utfordring når foreldre motsetter seg tiltak og barna ikke får den oppfølgingen de trenger, sier Horne.

Urinprøve og meldeplikt

Hun mener dette kan bli en vinn-vinn-situasjon: foreldre som ønsker å beholde barna sine og unngå omsorgsovertagelse, kan gjennom «omsorgsendrende tiltak» lære å bli bedre foreldre. - Det har alltid vært et mål for meg at barna skal kunne vokse opp hos sine biologiske foreldre i den grad det er mulig.

- Du vil også pålegge foreldre kontrolltiltak som å avlegge urinprøve, og meldeplikt?

— Ja, det er viktig å stille krav til foreldre for å unngå overgrep og mishandling. Vi vil også senke beviskravet til uanmeldte tilsyn i hjemmet, noe som vil virke forebyggende.

Fylkesnemnda skal godkjenne

Departementet sender to alternative forslag ut på høring – det ene går inn for at Fylkesnemnda skal forhåndsgodkjenne de pålagte tiltakene. Det andre forslaget går ut på at barnevernet selv kan beslutte å pålegge foreldrene tiltak, men da kreves det underskrift fra to barnevernansatte. «Selv om de tiltak det er snakk om å kunne pålegge vil være mindre inngripende enn en omsorgsovertakelse, så vil de likevel innebære et stort inngrep i familiens privatliv,» heter det i høringsnotatet, som anbefaler behandling i fylkesnemnda. Det vil gi en to-trinns prosess som vil ivareta rettssikkerheten bedre.

Billigere med færre omsorgsovertagelser

- Vil det bli mer ressurskrevende å pålegge utsatte familier tiltak fremfor å satse på frivillighet?

— Tvert imot. Hvis det kommunale barnevernet tar initiativ til å pålegge tiltak, kan man unngå omsorgsovertagelser, som er mye dyrere enn å gi hjelp i hjemmene. Dette kan virke forebyggende på familievold og samtidig gi innsparinger, mener Horne.

Håper tiltakene vil stoppe vold

Aftenposten har skrevet om flere saker som har vært behandlet i domstolene, der det viser seg at volden i familier fortsetter, selv om barnevernet er varslet gjentatte ganger og har vært involvert.

— Jeg synes det er svært bekymringsfullt at barnevernet ikke klarer å følge opp saker der de har mottatt meldinger fra flere instanser om at barn og unge lever med vold i familien, sier Horne. Hun håper at de nye tiltakene kan være med på å hindre dette i fremtiden.

Hun synes det er bra at Aftenposten ser nærmere på familievoldssaker i en serie artikler.

— Uansett hvor fælt det er å lese om, må disse sakene løftes frem, man må tørre å snakke om det og orke å lese om det. At så mange barn blir utsatt for vold fra nære omsorgspersoner, er noe vi har vanskelig for å tro på. Derfor er det godt at flere saker blir anmeldt og kommer opp for domstolene, sier hun.

Barneombudet: - På høy tid

— Et stort skritt i riktig retning, og på høy tid, sier barneombud Anne Lindboe i en kommentar til lovforslaget om pålagte hjelpetiltak.

— Det har vært et problem at barnevernet blir sittende på gjerdet fordi foreldre motsetter seg hjelp, og de ikke har nok til å gå til omsorgsovertagelse. I mellomtiden kan skadene på barnet bli store i en uholdbar omsorgssituasjon. Mulighet til å pålegge tiltak vil gjøre at man vil komme tidligere på banen, sier hun.

Barneombudet påpeker at forslaget også kan bli en hjelp for foreldre. - Mange motsetter seg tiltak fordi de har mistro og skepsis til barnevernet. Men omsorgsovertagelse er jo den ultimate smerte for foreldre. Et pålagt samarbeid med barnevernet kan bidra til at foreldre får beholde barna hos seg.

Hun mener det er viktig at foreldres rettssikkerhet ivaretas, og at ikke tiltak pålegges uten at det er nødvendig.

- Slipper å vente til det blir akutt

— En slik lovendring vil senke terskelen for barnevernet slik at de lettere kan gå inn i familier som trenger hjelp, sier Maria Reklev, organisasjonssekretær i Landsforeningen for barnevernsbarn.

— Vi har lenge påpekt den gråsonen som oppstår når barnevernet har fått melding om bekymring, men foreldrene motsetter seg tiltak. Nå slipper barnevernet å vente til det blir akutt, sier hun. - At familiene pålegges å ta imot hjelp, vil være til barnets beste.

Reklev understreker at det er viktig å ivareta barna når foreldrene ikke ønsker innsyn i familien på grunn av rus og vold.

— Ofte tør ikke den ene parten fortelle om det fordi den andre utøver vold, sier Reklev. Hun tror det blir mulig å få til et godt samarbeide med foreldrene selv om det ikke er frivillig. - Men det trengs kanskje en kompetanseheving hos barnevernet, legger hun til.