Krev reforhandling av sjefspensjonar

Stortingsfleirtalet krev nå at Regjeringa tek initiativ for å redusere dei gullkanta pensjonane til leiarar i statsselskapa.