I dag er det fylkesmennene som er ansvarlige for å føre tilsyn og behandle klager som angår skolenes håndtering av mobbesaker. Ordningen er for dårlig, sier Lindboe til VG.

— Det er ikke kjent at fylkesmannen er klageinstans, sier hun.

I tillegg mangler fylkesmennene sanksjonsmuligheter.

— Fylkesmannen har ikke makt til å gjøre noe hvis skolen fortsetter å bryte loven. Hvis lærer, skole eller skoleeier bevisst unnlater å gjøre noe, er foreldre og elever satt sjakk matt.

Lindboe ønsker i stedet en særskilt klageinstans som skal gi råd og veiledning til barn og foreldre, ha mandat til å rykke ut til skoler ved varsel om alvorlige saker, ha myndighet til å gi pålegg og sanksjoner på linje med Arbeidstilsynet og Helsetilsynet og ha mandat til å kreve tiltak som å flytte på elever og bytte ut lærere.