— Det er riktig at Justis- og beredskapsdepartementet, etter en egen vurdering, ikke har videreformidlet alt materialet vi mottok fra Politidirektoratet (POD) til komiteen på Stortinget, skriver Justisdepartementet i en e-post til Bergens Tidende.

— Dette er en ny opplysning i saken, og som det vil være nødvendig at vi drøfter i kontrollkomiteens møte tirsdag, sier komitéleder Martin Kolberg (Ap).

Venstres Abid Q. Raja sier «kontrollkomiteen selv må vurdere hvilke deler av materialet som er relevant.»

— Utvelgelsen, som Justisdepartementet har gjennomført, er vi ikke informert om. Jeg håper for justisministerens skyld at det er en godt begrunnet utvelgelse av dokumenter, og ikke at det er gjort for å stille seg selv i et bedre lys. Jeg blir nysgjerrig, og vil ta opp i komiteen at vi må be innsyn i også disse dokumentene, Raja.

Ba om fullt innsyn

Kontroll- og konstitusjonskomiteen ba i desember om å få «innsyn i dialogen» mellom Justisdepartementet (JD), Politiets Utledningsenhet (PU) og Politidirektoratet (POD) i saken om utsendelse av lengeværende asylbarn. De ba også om innsyn i «eventuelle andre pålegg som kan ha innvirkning på prioriteringer knyttet til utsendelse, for eksempel måltall».

Justisdepartementet bestilte dokumentasjonen fra POD. De hentet, på sin side, inn dokumentasjon fra PU. Materialet ble oversendt til departementet 12. desember.

POD delte materialet inn i tre deler:

  1. Dokumenter om forståelsen av prioriteringer av utsendelser av barn.
  2. Dokumenter om andre pålegg, som kan ha innvirkning på prioriteringer knyttet til utsendelse, for eksempel måltall.
  3. Dokumenter som kan gi tilleggsinformasjon.

To ulike lister

Bergens Tidende har fått innsyn i dokumentlisten, som gikk fra POD til Justisdepartementet. Ved å sammenligne denne med dokumentene som er oversendt Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, kommer det frem at en rekke dokumenter ikke er oversendt Stortinget.

Ifølge Justisdepartementet var noe av informasjonen, som POD oversendte, ikke «direkte saksrelevant for de forhold komiteen har tatt opp.»

Departementet viser også til at de oversendte flere dokumenter til Stortinget, og som ikke var en del av materialet fra POD.

— Departementet har samlet sett oversendt et omfattende materiale til komiteen i den hensikt å belyse saksrelevante forhold på en grundig og god måte, skriver de i e-posten til Bergens Tidende.

Dokumentene

Men det er altså en rekke dokumenter som ikke er oversendt.

Under punkt 1, dokumenter om forståelsen av prioriteringer av utsendelser av barn, har departementet unnlat å oversende et brev fra POD til JD fra 14. mars 2014 om avklaringer i prioriteringsarbeidet for 2014.

Under punkt 2, dokumenter om andre pålegg som kan ha innvirkning på prioriteringer knyttet til utsendelse, for eksempel måltall, har departementet unnlat å oversende fire brev og e-poster:

•Brev fra POD til JD av 20.10.2013 om økning i måltall.

•Brev fra PU til POD av 23.08.2014 med tiltaksplan for måloppnåelse

•Epost fra POD til PU av 13.08.2014 om måloppnåelse for kategorien asyl

•Epost fra POD til PU av 24.08.2014 med spørsmål til tiltaksplan, vedlagt PUs brev med PODs kommentarer.

Under punkt 3, dokumenter som kan gi tilleggsinformasjon, har departementet unnlatt å oversende rundt 10 dokumenter. Det gjelder blant annet:

•Utkast til referat av 15.10.2014, tertialvis dialogmøte JD/Politiavdelingen og POD/Grense- og utlendingsprosjektet.

•Epost fra POD til JD med innspill til svar på skriftlig spørsmål 1262 til Stortinget

•Epost av 29.009.2014 fra JD til POS med spørsmål om innspill til skriftlig spørsmål 1262 fra Stortinget

•Brev fra POD til JD av 27.06.2014, måltall for uttransporteringer 2015, muligheter og begrensninger

•Brev fra POD til JD av 12.06.2014, plan- og rammeforutsetninger for utlendingsfeltet 2015, presiseringer av mulighetsområdet for asylsaker

•POD-JD, returrapport av 02.06.2014

Bergens Tidende tar forbehold om eventuelle feil i datering, og at tittelen på dokumentene ikke er identiske i de to dokumentlistene.

Ingen interne dokumenter

Kontroll- og konstitusjonskomiteen ba bare om kommunikasjon mellom de tre etatene, ikke interne rapporter eller notater fra etatene. Komiteen har derfor heller ikke fått oversendt annet materiale som kan være av interesse. Det gjelder eksempelvis interne dokumenter fra PU som Handlingsplan for å oppnå måltall på uttransporter asyl. BT har fått opplyst at det skal eksistere minst to slike handlingsplaner fra den aktuelle tidsperioden, og har fått delvis innsyn i en handlingsplan av 15. mai 2014. Den er imidlertid så sterkt sladdet at det ikke er mulig å ha en formening av om innholdet kan være av interesse for komiteen.

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité skal etter planen drøfte asylsaken i et møte tirsdag. Da vil det trolig avgjøres om komiteen vil sende flere spørsmål til justisminister Anders Anundsen.