Sterk uvilje i Frp mot regjeringens flyttesjau

Frp vil etter alt å dømme snu ryggen til Victor D. Normans utflyttingsprosjekt. Men de tre stortingsrepresentantene fra Hordaland er langt fra samstemte.