— Flertallet vil ikke gjøre unntak og tillate slik kringkasting, sa dommer Wenche Elizabeth Arntzen da retten avviste begjæringen tirsdag formiddag.

Hun begrunner det blant annet med faren for at Breivik ville opptre annerledes dersom han ble filmet, noe som ville gjøre det vanskeligere for retten å vurdere saken korrekt.

Dette var ikke overraskende, mener Harald Stanghelle, leder i mediegruppen for 22. juli-saken.

— Både forsvarerne og bistandsadvokatene gikk mot det, og det veier tungt, sier Stanghelle.

Ville se reaksjonsmønster

Det var NRK som på vegne av mediene ba om et slikt unntak fra det generelle kringkastingsforbudet i norsk rett. Det er fra før gitt tillatelse til å kringkaste aktoratets innledningsforedrag og forklaringen til flere av de sakkyndige vitnene.

— Vi visste det var en uvanlig henvendelse, men vi mente det var riktig at retten fikk prøve den. Det er fordi dette er en så uvanlig sak og fordi Breiviks reaksjonsmønster er et sentralt tema, sier Stanghelle.

Mindretallet, bestående av meddommer Ernst Henning Eielsen, mente den offentlige interessen rundt saken burde veie tyngst og at det burde åpnes for filming. Stanghelle bemerker at det er forholdsvis sjelden at en meddommer går mot fagdommerne.

Mens aktoratet ikke hadde noen innsigelser mot medienes begjæring, var både forsvarerne og bistandsadvokatene imot at en slik tillatelse skulle gis.

— Vi var positive til å kringkaste tiltaltes forklaring for å balansere aktors foredrag. Dette ble ikke gjort, og vi mener det gir en veldig skjev fremstilling at kun enkelte reaksjoner på enkelte utsagn kringkastes, sa forsvarer Geir Lippestad da dommer Arntzen lot partene uttale seg før retten ble hevet mandag.

- Mest opptatt av psykiaterne

Også Arntzen viste til at filming av Breivik uten at vitneutsagnene ble filmet, kunne gi en «skjev og mangelfull fremstilling».

Stanghelle tror ikke overføring ville hatt mye å si.

— Jeg tror faren var svært liten for at Breivik ville tilpasse seg. Jeg tror han ikke endrer seg vesentlig om kamera er på ham eller ikke. Det er retten han spiller opp mot. Han er langt mer opptatt av rettspsykiaterne enn mediene, men mediene vil jo forsterke inntrykket av ham, sier Stanghelle.

Bistandsadvokatene påpekte at mange vitner gruer seg til å møte i retten, og at vissheten om at Breiviks reaksjoner skulle kringkastes ville gjøre dette enda vanskeligere. Også dette ble tillagt vekt av Arntzen.

I tillegg la flertallet vekt på at filming ville være et inngrep i Breiviks integritet, og at han ikke ønsket filming.