I det siste rapportutkastet til FNs klimapanel slår panelet fast at tre firedeler av verdens kull— og oljereserver må bli liggende i bakken, skriver Aftenposten.

Rapporten som legges fram palmesøndag, er den tredje delrapporten til panelets hovedrapport for 2013 og 2014. Rapporten ferdigstilles i oktober i Berlin. Delrapporten som lanseres 13. april, har navnet «Hva kan gjøres for å stanse klimaendringene?»

I delrapporten snakker panelet om olje- og kullreserver som både er teknologisk mulige og økonomisk lønnsomme å utvinne. Klimapanelet, som samler inn all klimaforskning fra hele verden i rapporter, fastslår at utslippene av klimagasser må kuttes med 40 til 70 prosent fra dagens nivå.

Skal man oppnå dette, kreves det ifølge Aftenposten såkalt ekstremutbygging av fornybar energi, så mye kjernekraft som anses forsvarlig og CO2-prising som gjør storstilet satsing på CO2-fangst lønnsom. Vi har 15 år på oss til å få gjort jobben.