Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) og RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon advarer også mot lovforslaget, som ble sendt på høring i juni og som nå er til behandling i Helse— og omsorgsdepartementet (HOD). Oslo politidistrikt og Advokatforeningen støtter derimot forslaget om at også heroinbrukere som inhalerer stoffet, skal kunne benytte sprøyterommets tjenester. Foreløpig finnes sprøyterom bare i Oslo.

Uenigheten om denne saken kommer til uttrykk også blant fagfolk innen helsesektoren.

Faglig uenighet

Den norske legeforening, Helse sør-øst og SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning støtter departementets forslag. HODs begrunnelse - under den rødgrønne regjeringen - for å endre sprøyteromsloven og sprøyteromsforskriften er at inhalering av heroin er langt mindre helseskadelig enn injisering med sprøyter.

Norsk Psykologforening er skeptisk til argumentasjonen og mener det ikke finnes kunnskapsgrunnlag for at heroinbrukere vil skifte fra sprøyter til inhalering og dermed få mindre risiko for overdoser og infeksjonssykdom.

- Fornuftig helsetiltak

«Både for samfunnet og den enkelte som i dag injiserer heroin vil en overgang til inhalering være et fornuftig helsetiltak», skriver HOD i sitt høringsnotat.

RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon tror ikke at denne hensikten med lovendringen vil bli oppnådd. «RIO mener det er svært lite sannsynlig at ordningen med å dele ut inhaleringsutstyr for heroin vil få tunge brukere til å inhalere framfor å injisere heroin».

RIO peker på at det er mye dyrere å inhalere enn å injisere. Man får ikke «kick», virkningen kommer mye senere og varer kortere. De fleste er avhengig også av selve «nålen» det vil si selve injiseringen, skriver RIO.

Senke terskelen

RIO er også bekymret for at terskelen for heroinmisbruk vil bli senket hos unge mennesker dersom det åpnes for inhalering i sprøyterommet.

Faren for rekruttering av nye heroinbrukere er et argument også Oslo statsadvokatembeter og NNPF framhever i sine advarsler mot lovforslaget. «Forslaget vil etter vår oppfatning legge forholdene til rette for at flere kanaliseres inn i et fremtidig sprøytemisbruk», skriver Norsk Narkotikapolitiforening.

Både Oslo statsadvokatembeter og NNPF peker også på at heroinavhengige som inhalerer, må bruke tre ganger så mye av stoffet for å oppnå samme ruseffekt som ved sprøyter. Dette kan føre til at brukere får behov for mer heroin og i neste omgang fare for økt vinningskriminalitet, blir det hevdet.