Det kommer frem i konklusjonen til det såkalte Kvalitetssikring 1 (KS1)-dokumentet som torsdag ble offentliggjort av Samferdselsdepartementet.«Vår anbefaling, basert på den samfunnsøkonomiske analysen, er nullalternativet» skriver utrederne fra firmaene Terramar AS og Oslo Economics AS på oppdrag fra Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet.

Provoserende konklusjon

Nullalternativet betyr at det ikke gjøres noe med verken vei eller jernbane mellom Bergen og Voss. Utrederne skriver i sin konklusjon at denne løsningen vil ha en varighet på 40 år, og at den har en nøytral samfunnsnytte.

Det er nok en konklusjon som vil provosere mange bilister og togpassasjerer. E16 Bergen — Voss er som kjent blant landets mest ulykkesbelastede veistrekninger, tilfredsstiller ikke krav til tunnelsikkerhet, og toglinjen er mange steder fra 1880-årene.«Det må påpekes at nullalternativet ikke tilfredsstiller gitte krav til tunnelsikkerhet som innføres i 2019. Konsekvensene av at tunnelene ikke tilfredsstiller sikkerhetskravene er uklare. Det er gjort en sensitivitetsanalyse av et tenkt nullalternativ hvor det er gjort investeringer for å tilfredsstille minimumskrav til tunnelsikkerhet. Investeringsomfanget er på 2 700 millioner kroner» skriver utrederne om det.

Med andre ord vil en minimumsinvestering for å tilfredsstille tunnelsikkerhetskrav bli på 2,7 milliarder kroner.

- Kaster vekk to av tre kroner

Det er langt fra det Statens vegvesen og Jernbaneverket anbefalte da de la frem sin konseptvalgutredning i fjor vår. De to etatene gikk inn for det såkalte K5-alternativet, som innebar investeringer på 34 milliarder kroner.

Det vil gi firefelts motorvei mellom Bergen/Arna og Trengereid og ny tofeltsvei videre til Voss. Dessuten vil det gi dobbeltspor for jernbane mellom Bergen og Voss.

Økonomene har regnet ut at dette alternativet har negativ samfunnsnytte på minus 23,4 milliarder kroner — med andre ord mener de at to av tre kroner som blir investert vil være bortkastede.Dersom man skal gjøre noe, anbefaler økonomene alternativet K2, som vil gi maksimal innkorting av vei og bare utbedring av banen. Det alternativet har en negativ samfunnsnytte på bare 5.9 milliarder kroner, hevder konsulentene.

Vil utsette beslutningen

Uansett mener Terramar og Oslo Economics at beslutningen ikke bør tas nå.

«Det eksisterer noen prosjekteksterne forhold som det er knyttet usikkerhet til» skriver de, og lister opp:

- Den kommer til å koste enormt, mange milliarder

Ringeriksbanen - utbygging av Ringeriksbanen vil kunne korte ned reisetiden mellom Oslo og Bergen med inntil en time.

Godsterminal i Bergen - lokalisering av ny godsterminal i Bergensområdet vil påvirke hvor godset skal fraktes både på vei og på jernbanen.

Bybanen i Bergen - mulig utvidelse av Bybanen i Bergen vil påvirke hvor attraktivt det er å reise kollektivt inn til Bergen.

«Utfallet av disse usikkerhetselementene vil kunne ha betydning for den optimale utformingen av utbygging av vei og bane mellom Voss og Arna, og det ligger derfor en verdi i å kunne utsette beslutningene til mer informasjon om disse forholdene er kjent.» skriver utrederne.

Dette er altså en kvalitetssikring som kun skal se på økonomien og den såkalte samfunnsnytten i prosjektet. Utrederne tar ikke hensyn til politiske mål, klimahensyn eller ulykkesstatistikker. Likevel vil nok rapporten oppleves som et tilbakeslag for dem som kjemper for ny vei og bane mellom Bergen og Voss.