Med blanke ark og uten noen føringer, tegner kommune-analytikerne et nytt norgeskart der bare 12 kommuner har færre enn 10.000 innbyggere og flere storkommuner med mer enn 100.000 innbyggere popper opp rundt Oslo.

NIVI har laget skissen på oppdrag fra NRK Dagsrevyen og tar mål av seg å beskrive en reform hvor oppgavefordeling og administrativ inndeling sees i sammenheng.

Analytikerne foreslår at politikerne velger det de kaller en bred kommunemodell og smal regionalmodell som løsning. Her skal flest mulig offentlige oppgaver samles i kommunene, mens fylkeskommunens nåværende oppgaver så langt som mulig skal overføres til kommunene.

Splittet om tvangssammenslåing

Senterparti-leder Liv Signe Navarsete er mot å tvangssammenslå kommuner, mens Høyre-leder Erna Solberg sier tvang er irrelevant i diskusjonen.

— Det store spørsmålet er: Skal vi ta ansvar for å bygge en offentlig sektor som virkelig løser utfordringene for de svakeste innbyggerne. Jeg synes at det er litt spesielt å begynne med det som skal være sluttpunktet. Vi må begynne med spørsmålet om hvorfor, sa Solberg da hun møtte Navarsete i debatt på Dagsrevyen mandag.

Navarsete er enig med politikerkollegaen at det er spørsmålet om hvorfor man skal ha en reform som er interessant.

— Jeg mener norske kommuner fungerer godt. Både politikere og ansatte gjør en kjempejobb. Det er faktisk i de minste kommunene folk er mest fornøyd, svarer Senterparti-lederen.

Oppgaver framfor avstand

For å samle mange små distriktskommuner i større enheter skal overordnede prinsipper om å kunne yte et fullverdig tjenestetilbud få langt større vekt enn hensynet til nærhet og reiseavstander.

— Lange avstander og ønsket om nærhet i deler av den kommunale virksomheten kan sikres gjennom lokalstyrer, lokale servicekontor og andre interne organisasjonsløsninger, heter det i analysen.

Storkommuner

Hovedgrepet fra NIVI er å utvikle større, tyngre og sterkere kommuner som hver for seg skal kunne løse oppgavene bedre for innbyggerne. De 12 største kommunene med mer enn 100.000 innbyggere bør få samme forvaltningsmodell som Oslo har i dag, heter det i analysen.

De fleste av disse vil ligge rundt Oslo der de nye superkommunene vil bidra til å se delregionene og det samlede byområdet i sammenheng.

— Hovedstadsområdet mangler en formell regional overbygging og er trolig blant Europas mest fragmenterte byområder, heter det i analysen.

I tillegg til Oslo-nære regionsentra identifiserer analysen Bergen, Stavangerregionen, Trondheimsområdet, Kristiansand-regionen, Haugesundsregionen og Grenlandsregionen som kommende storkommuner.

Overtar fylkets oppgaver

Forslaget vil bety massive endringer i kommunestrukturen. Bare seks av dagens 428 kommuner vil bestå som i dag. NIVI foreslår en stram tidsplan for kommunerevolusjonen. Det meste skal skje i neste stortingsperiode.

Allerede neste år bør Stortinget vedta de nasjonale prinsippene for reformen. Kommunene bør på sin side fremme sine forslag til omstillinger innen 2016, og det endelige stortingsvedtaket bør komme innen 2017, heter det i analysen. (©NTB)