En ny ordning for godkjenning eller sertifisering av lærere i skolen er ett av forslagene Utdanningsforbundets landsmøte skal ta stilling til denne uken.

Lærerne som er organisert i Utdanningsforbundet, ønsker masterutdanning til yrket sitt. I tillegg vil de ha et turnusår, slik leger har etter endt utdanning, samt rett og plikt til å ta etterutdanning.

Den foreslåtte sertifiseringsordningen er tenkt som del av et slikt nytt og bedre system.

Sertifisert lærer

— De som gjennomfører alt dette skal få et godkjentstempel: sertifisert lærer. Sertifiseringsordningen vil sikre bedre kvalitet i tilbudet, både til barna i barnehagene og til elever i skolen, sier avtroppende leder Mimi Bjerkestrand i Utdanningsforbundet til NRK.

Hun sier hun ser for seg at sertifiserte lærere kan få fordeler:

— I dag har vi lønnsforskjeller alt etter hvilke oppgaver, hvilken utdanning og hvilken ansiennitet en lærer har. Sertifiseringen vil ha betydning for hvilke oppgaver og hvilket ansvar lærerne skal ha på skolen. Og derfor kan det også ha betydning for lønn, sier hun.

Bjerkestrand bekrefter at den foreslåtte sertifiseringsordningen også vil kunne bidra til å luke ut lærere fra skolen. Lærere kan for eksempel miste sertifiseringen dersom de ikke tar etterutdanning.

Drøftet flere ganger

Statssekretær Elisabeth Dahle (SV) i Kunnskapsdepartementet sier forslaget er interessant og at departementet vil drøfte forslaget videre med Utdanningsforbundet.

Men spørsmålet om en sertifiseringsordning for nyutdannede lærere har vært drøftet lenge. I Stortinget har forslaget vært tema flere ganger de siste årene.

Flere land har en slik ordning, og en samlet kirke-, utdannings- og forskningskomité har gjentatte ganger, første gang i 2008, bedt om at en sertifiseringsordning for lærere utredes.

Kunnskapsdepartementet har i en stortingsmelding sagt at sentrale samarbeidspartnere vil bli invitert til å delta i en slik utredning.

Ingen bindende tidsplan

I Stortinget tok Venstre-leder Trine Skei Grande i september opp med statsråden hvilken framdriftsplan hun har for saken. Statsrådens svar inneholdt ingen bindende tidsplan.

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen svarte at departementet arbeider gjennom partnerskapet i Gnist med utvikling av lærerprofesjonen, og at eventuell sertifisering er en av sakene som vurderes i dette samarbeidet.

NHO, KS og LO samt viktige samfunnsaktører innen skole og utdanning inngår i partnerskapet Gnist. Partnerskapet arbeider for å sikre høyere status og bedre rekruttering til læreryrket.

Ser til Sverige

Gnist gjennomførte i juni i år et seminar med representanter fra Sverige og Skottland om en formell godkjenningsordning for lærere.

— Jeg følger nøye med på den svenske prosessen, om har viset seg å være relativt krevende, og der innføring er utsatt til desember 2013, sa Halvorsen.

Hun lovet at hun på bakgrunn av de erfaringene som gjøres i Sverige, og det videre arbeidet med lærerprofesjonen i partnerskapet i Gnist, vil komme tilbake til Stortinget med sin vurdering.