I halvannen dag, tirsdag og onsdag, lytter fem høyesterettsdommere til partene i saken, medienes advokat Ane Stokland og førstestatsadvokat Lasse Qvigstad.

Qvigstad forsvarer påtalemyndighetens og Politiets sikkerhetstjenestes (PST) avslag på medienes krav om innsyn i opptakene.

Innsynsnekten gjelder 263 kassetter. Hver kassett inneholder 40 minutter opptak, altså rundt 175 timer til sammen. En firedel av de 28 år gamle opptakene er fra åpen rett, resten er gradert hemmelig.

Selve dommen i Treholt-saken er i dag helt avgradert — også de seks sidene som opprinnelig var gradert strengt hemmelig. Denne delen av rettssaken berørte forholdet til samarbeidende tjenester utenlands og ble ikke tillatt tatt lydopptak av.

«PSTs avslag tiltredes»

— PST og påtalemyndigheten har aldri gitt noen reell begrunnelse for hvorfor det i dag er nødvendig å hemmeligholde lydopptakene, påpekte Stokland da saken startet i Høyesterett tirsdag.

Hun opplyste at avslaget fra Oslo statsadvokatembete i 2008 på begjæringen om innsyn, hadde følgende ordlyd: «PSTs avslag tiltredes.»

— Det synes ikke å være foretatt noen reell klagebehandling, bemerket hun.

Saken Høyesterett skal ta stilling til, dreier seg om svært vanskelig juss, der Den europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMK) står sentralt. Hovedspørsmålet er om EMKs artikkel 10 får anvendelse i denne saken. Mediene mener ja, mens påtalemyndigheten og lagmannsretten mener nei.

Får mediene medhold i Høyesterett, går saken til ny behandling i lagmannsretten.

Punktum behøver heller ikke være satt dersom mediene taper i Høyesterett. Saken kan da bringes inn for Den europeiske menneskerettighetsdomstol (EMD).

Tidligere dommer

I sin innledning i retten tirsdag tok Stokland for seg elleve EMD-dommer fra 1987 fram til 2012. Alle disse dommene dreier seg om saker der myndighetene i ulike europeiske land har nektet innsyn. EMD konkluderer ikke likt i disse dommene. I noen er konklusjonen at EMKs artikkel 10 ikke kan brukes. Stoklands motiv for å ta også disse dommene med i utvalget sitt, var trolig å gjøre et forsøk på å overbevise dommerne om at heller ikke hennes motpart i retten, kan finne støtte i dem for beslutning om å nekte innsyn i lydopptakene fra Treholt-saken.

NRK krevde innsyn i lydopptakene allerede i 2006, og var dermed først ute. Fra 2010 sluttet også Norsk Presseforbund, Norsk Redaktørforening og 15 nyhetsredaksjoner seg til kravet.

Saken har vært behandlet i flere rettsinstanser. Bare en gang har mediene fått medhold. Det skjedde i Oslo tingrett i august i forfjor.

PST har seiret i to runder i lagmannsretten.